ทัวร์ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  จากนั้นนำท่านชม “หอฟ้าเทียนถาน” ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างาม มีความสูง 38 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1420 ช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชวังต้องห้าม และใช้เวลาในการสร้างถึง 14 ปี ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟ้าดิน ของ จักรพรรดิในสมัยโบราณ เพื่อคุ้มครองเหล่าปวงประชาชาวจีน ให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญญาหาร ผ่านชมความสวยงามแปลกตา (ระยะไกล) สมควรแก่เวลาท่านเที่ยวชม “ถนนโบราณเฉียนเหมิน” (Qianmen Street) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของปักกิ่ง เปิดให้เที่ยวชมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เพื่อรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เข้าร่วมพิธีแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008 หลังจากรัฐบาลปักกิ่งได้ปิด ปรับปรุงบูรณะ และก่อสร้างสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนในยุคสมัยราชวงศ์ชิง ราชวงศ์สุดท้าย ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยจำลองบรรยากาศเก่าๆ สมัยราชวงศ์ชิง บริเวณสองฝั่งถนน มีทั้งภัตตาคาร ร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าของที่ระลึกในรูปแบบของปักกิ่ง จากนั้นนำ ท่านแวะชม “ผีเซี๊ยะ หรือ ผีชิว” สัตว์มงคลของประเทศจีน เป็น เทพลก กวางสวรรค์มี 1 เขา มีปาก ไม่มีทวาร เชื่อกันว่าทรัพย์มีแต่เข้าไม่มีออก ร้านค้าหรือธนาคารนิยมมีไว้ บูชาเพื่อเก็บกักเงินทองไม่ ให้รั่วไหลขจัดสิ่งอัปมงคล ว่าเทพเซียนผีเซี๊ยะจะลงมาคุ้มครองและให้โชคลาภนับแต่นี้ไปอีก 20 ปี กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเที่ยวชม “ถนนเยียนใต้เสียวเจีย” เป็นถนนโบราณที่สุดในปักกิ่ง ให้ท่านได้ชมบ้านเมืองและ ถนนแบบโบราณ และได้เลือกซื้อของฝากที่ระลึก จากนั้นนำท่านชม “ถนนบาร์โห่วไห่” เป็นถนน บันเทิงทั้งสาย จะมีร้านให้เลือกมากมายหลายสไตล์ ทั้งแบบนั่งทานอาหาร แบบมีดนตรีสด และแบบ แดนซ์กระจายให้เลือกตามอัธยาศัยและอารมณ์สนุกของค่ำคืนนั้น ไม่ว่าจะเป็นร้าน Sex and the city, East Shore Live Jazz Caf?, Hai Bar, Hutong Bar, Buddha Bar, Regge Bar เป็นต้น นำท่านชมต่อ ยัง “โรงงานไข่มุกน้ำจืด” ชมสร้อยมุก และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไข่มุกให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชมสินค้า และนำท่านอิสระช้อปปิ้งกันต่อที่ “ตลาดรัสเซีย” ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่อยู่บนถนนยาวกว่า 400 เมตร ตั้งอยู่ภายในบริเวณที่ตั้งของสถานทูตนานาชาติ มีร้านค้ากว่า 300 ร้านตั้งเรียงรายไปตามสองข้างถนน ไม่ว่าจะเป็น ผ้าไหม, เสื้อผ้า, งานฝีมือ, เครื่องหนัง, ของที่ระลึก ฯลฯ ในราคาขายปลีกและส่ง  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินปักกิ่ง 19.40 น. อำลากรุงปักกิ่ง เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CA 979 (บริการอาหารบนเครื่อง)

23.50 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ