ทัวร์ปักกิ่ง – ฮาร์บิ้น 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า ( CA )

อัตราค่าบริการ

                   เดินทางวันที่ 22-27 มกราคม 2455

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)     ท่านละ         

36,900          บาท
พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม           ท่านละ          4,500            บาท เดินทางวันที่ 14-19 กุมภาพันธ์ 2455

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)      ท่านละ         

35,900          บาท
พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม            ท่านละ          4,500   อัตรานี้รวม – ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป – กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ – ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ – ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ – ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ – หนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย การบินที่มีการเรียกเก็บ หมายเหตุ : ประกาศ  ณ  วันที่  14  ก.ย.  2554   สายการบิน AIR CHINA มีประกาศเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก และขนาดกระเป๋าสัมภาระ โดยให้กระเป๋า สัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้ท่านละ 1 ใบ มีน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และขนาดของกระเป๋า ต้องมีขนาดโดยรอบของกระเป๋ารวมแล้วไม่เกิน 158 เซนติเมตร (กว้าง X ยาว X สูง) สัมภาระติดตัว ขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้น น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม ถ้าน้ำหนักและขนาดของกระเป๋าสัมภาระ เกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้  จะต้องเสียส่วนที่เกินเป็นจำนวนเงิน 200 USD หรือ 1,300 หยวนต่อใบ – ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)  ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต อัตรานี้ไม่รวม
– ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ – ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ – ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) – กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์และคนขับรถ รวม 120 หยวนตลอดการเดินทาง – ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ  บัวหิมะ , หยก ชา , นวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ผ้าไหม , ผีชิว  ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะ ใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับ ใดๆ ทั้งสิ้น