ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน กายกรรมปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 23.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ ไชน่า (CA)

โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สอง จัตุรัสเทียนอันเหมิน – วังโบราณกู้กง – ผ่านชม CCTV – ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ – ชมกายกรรมปักกิ่ง 01.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ CA 980 06.50 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงปักกิ่ง สนามบินนี้ได้เปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิดให้บริการต้อนรับกีฬาโอลิมปิค 2008 คาดว่าสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 55 ล้านคนในปี 2015 สนามบินมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอนของ สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทางที่เข้าถึงจิตใจผู้โดยสาร ด้วยการออกแบบให้แบ่งเป็น 2 ข้าง ทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ทิศตะวันออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดได้ และใช้นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภายในตัวอาคาร จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เช้า บริการอาหารเช้าแบบติ๋มซำ นำท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ ผ่านชมอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคมและหอระลึกประธานเหมาเจ๋อตุง นำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้องห้าม กู้กง สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่าน ผ่านชมสถานีโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งชาติ CCTV อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของสถานีโทรทัศน์ซีซีทีวี มีรูปลักษณ์ที่แหวกแนวไปจากตึกระฟ้าทั่วไป เกิดจากสองอาคารที่ตั้งมุมฉากต่อเข้าหากัน มองดูเหมือนอุโมงค์ขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยกระจายแรงลม ที่ปะทะกับตึกได้เป็นอย่างดี ตึกใหม่นี้ออกแบบโดย Rem Koolhass และ Ole Scheeren ส่วนวิศวกรผู้คุมงานก่อสร้างคือ Ove Arup จากนั้นนำท่าน ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ มีเนื้อที่ 490,485 ตารางฟุต โครงสร้างภายนอกประกอบขึ้นจากกระจกผสมไทเทเนียม ผู้ออกแบบชาวฝรั่งเศส พอลอังโตร จงใจให้สถาปัตยกรรมดูโดดเด่นขึ้นมาท่ามกลางถนน และตึกแบบโบราณโรงละครแห่งชาติ แห่งนี้แบ่งพื้นที่เป็นโรงโอเปร่า 2,416 ที่นั่ง คอนเสิร์ตฮอล 2,017 ที่นั่ง และโรงภาพยนต์ 1,040 ที่นั่ง พื้นผิวของผนังที่กึ่งโปร่งแสงจะทำให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมาในตอนกลางคืนจะมองเห็นการแสดงด้านในวับๆ แวมๆ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมแห่งนี้ ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง

สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก ที่พัก โรงแรม Huang Yuan Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อน – ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ – หอฟ้าเทียนถาน

– โรงงานไข่มุก – ลองลิ้มชิมรสเป็ดปักกิ่งต้นตำรับ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวางสูชมระเบียงกตัญญู เรือหินอ่อน จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านชม หอบูชาเทียนถาน ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรม ที่สง่างาม มีความสูง 38 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1420 ช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชวังต้องห้ามและใช้เวลาในการสร้างถึง14 ปี ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบ พิธีบวงสรวง เทพยดาฟ้าดินของจักรพรรดิในสมัยโบราณ เพื่อคุ้มครองเหล่าปวงประชาชาวจีนให้มี ความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญญาหาร จากนั้นนำท่านชม โรงงานไข่มุกน้ำจืด ชมสร้อยมุก และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไข่มุกให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชมสินค้า ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร !!! ลองลิ้มชิมรสเป็ดปักกิ่งต้นตำรับ!!! จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ย่าน THE PALACE แหล่งช้อปแห่งใหม่ในปักกิ่ง ภาษาจีนเรียกว่า “shi mao tian jie” The Place ตั้งอยู่บนถนน Dong Da Qiao Lu หรืออยู่ทิศเหนือของ Silk market มีของแบรนด์เนมให้เลือกช้อปอย่างเช่น ZARA, MNG, PROMOD, Mexx เป็นต้นห้างนี้เปิด ได้ไม่นาน และยิ่งใหญ่สไตล์จีน(อีกแล้ว)เพราะมีจอ LCD ขนาดใหญ่ยักษ์ 6,000 ตารางเมตร

ที่พัก โรงแรม Huang Yuan Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ โรงงานหยก – กำแพงเมืองจีน – บัวหิมะ – ตลาดรัสเซีย – ถนนหวังฟู่จิ่ง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม ให้ท่านได้เยี่ยมชม โรงงานผลิตหยก ที่ขึ้นชื่อของชาวจีน ที่มีความเชื่อว่า มีหยกไว้เป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครองนำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน ท่านจะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาวกว่า 6,350 ก.ม. ก่อสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยเมืองต่างๆ แต่เมื่อจักรพรรดิ์จิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่นได้ครองแผ่นดิน จึงสั่งให้เชื่อมกำแพงเมืองต่างๆเข้าด้วยกัน ตัวกำแพงสูง 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านำวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงแห่งนี้มาสร้างกำแพง ที่มีความหนา1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กำแพงที่มีความยาวรอบโลก นำท่านชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยา บัวหิมะ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านช้อบปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่ง ราคาถูก อาทิเช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก

โรงแรม Huang Yuan Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ผ่านชมสนามกีฬารังนก-ผ่านชมสระว่ายน้ำ-ศูนย์ใบชา-วัดลามะ- กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครังนก สนามกีฬาโอลิมปิครังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยายามให้เอื้ออำนวยต่อสิ่งแวดล้อม ในสนามจุได้ 91,000 ที่นั่ง ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิ่งไม้ เพดานและผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะ รูปทรงชามสีแดง ดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีน ซึ่งให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก จากนั้นพาท่านผ่านชมสระว่ายน้ำแห่งชาติ สระว่ายน้ำแห่งชาติ สร้างขึ้นเหนือจินตนาการคล้าย “ก้อนน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่” ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนทำเป็นโครงร่าง เน้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ดูเหมือนน้ำที่สุด และใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟิสิกส์จาก Dublin’s Trinity College ที่ทำให้กำแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ำที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์ใบชา ชิมชาอวู่หลงของปักกิ่ง และชาที่มีชื่อเสียงเช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านชม วัดลามะ ยงเหอกง สถานที่มีความวิจิตรและได้รับการบูรณะอย่างยอดเยี่ยมที่สุดในปักกิ่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น หรือองค์ชายสี่ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรด ิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ที่นี่ได้กลายป็นศูนย์กลางของ ศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปะแบบธิเบต นมัสการพระศรีอารยเมตไตรที่งดงามและสูงถึง 23 เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียว ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข ว่านฟู่เก๋อ ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางไปสนามบิน 20.20 น. อำลากรุงปักกิ่ง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CA 979

00.10 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ วันรุ่งขึ้น โดยสวัสดิภาพ