ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน Snow world 5 วัน 4 คืน (TG)

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ราคา
ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก (มีเตียง)

นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง)

นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว
เพิ่ม

วันที่  16-20/31 พ.ค.-04 มิ.ย. 55  
วันที่  02-06/13-17/20-24/27 มิ.ย.-01 ก.ค. 55

22,900

22,900

22,900

5,500

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

13,900

ไม่มีราคาเด็ก

5,500

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนด ให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ร้านผ้าไหม ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้อง รบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 2.ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 3.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 4.ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ 5.ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ 6.ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท) 7.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต 8.ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน 

อัตรานี้ไม่รวม

1.กระเป๋าเดินทาง 2.กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ  500 บาท 3.ค่าทำหนังสือเดินทาง 4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีดฯลฯ 5.ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 6.ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 7.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%  8.ค่าทิปไกด์ วันละ 10  หยวนต่อคน ต่อวัน และ คนขับรถ วันละ 10  หยวนต่อคน ต่อวัน แปลว่า

เดินทางทั้งหมด  5 วัน จ่ายทิปไกด์  50  หยวน  คนขับ  50 หยวน รวมเป็น 100 หยวน ต่อคน