ทัวร์บาหลี อินโดนิเซีย บาหลี 4 วัน 3 คืน (GA)

อัตราค่าบริการ
26-29 เม.ย. // 4-7 พ.ค. // 1-4 มิ.ย 55
ผู้ใหญ่ ท่านละ   19,999   บาท
เด็ก ไม่เกิน 12 ขวบ  พักกับผู้ใหญ่  เสริมเตียง 19,999   บาท
เด็ก ไม่เกิน 12 ขวบ  พักกับผู้ใหญ่  ไม่เสริมเตียง 18,999 บาท
พักเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ  4,000อัตราค่าบริการ
12-15 , 13-16 เม.ย. 55  สงกรานต์                      
ผู้ใหญ่ ท่านละ    21,999    บาท
เด็ก ไม่เกิน 12 ขวบ  พักกับผู้ใหญ่  เสริมเตียง 21,999    บาท
เด็ก ไม่เกิน 12 ขวบ  พักกับผู้ใหญ่  ไม่เสริมเตียง   20,999   บาท
พักเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ     4,000    บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าเบี้ยเลี้ยงหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการเดินทาง

ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่นวันละ 3 USD ต่อวันต่อลูกค้า 1 คน ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %

และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%