ทัวร์บาหลี บาหลี 4 วัน 3 คืน หน้าผาอุรุวาตู-สวนวิษณุการูด้า-ชมระบำสิงโต “บารองค์ด๊านซ์” ภูเขาไฟคินตามานี

อัตรานี้รวม – ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินไทย (ชั้นประหยัด)         – ค่าที่พักระดับมาตรฐาน จำนวน 3 คืน – ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ                     – ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 9 มื้อ (ตามที่ระบุ) – ค่าพาหนะนำเที่ยวตามเส้นทางที่ระบุ                                      – ค่าภาษีสนามบิน+ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (วันที่ 1 มิ.ย. 53) – ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง                                       

– ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท   

อัตรานี้ไม่รวม – ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมขออนุญาตที่กลับเข้าสู่ประเทศไทยของคนต่างด้าว – ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าสู่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย (สำหรับคนต่างชาติ และคนต่างด้าว)      – ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกเหนือจากรายการ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่ามินิบาร์, ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ฯลฯ – ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม – ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 5 USD/ท่าน/วัน, คนขับรถท้องถิ่น 5 USD/ท่าน/วัน และหัวหน้าทัวร์ 5 USD/ท่าน/วัน

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการ 3%