ทัวร์บาหลี บาหลี 4 วัน คินตามนี/ ทานาล๊อท วิหารริมมหาสมุทรอินเดีย ทะเลสาบเบดูกัล วัดเบระตาน สวนสวรรค์อุรุดานู

อัตราค่าบริการ

(สำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย)  

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)    ท่านละ

28,900.-  บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)  ท่านละ 27,900.- บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)   ท่านละ 26,900.-  บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม   ท่านละ  4,500.-  อัตราค่าบริการนี้รวม                               -ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ -ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ -ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) -ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ -ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายอังกฤษ -ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ -น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน20กิโลกรัม -ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ -ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท)  ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ -ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว -ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย -ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินพิกัด -ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่น  3 US ต่อคน , ต่อวัน -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้าต้องการ) -ในกรณีค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีน้ำมันมีการปรับขึ้นผู้โดยสารจะต้องชำระเพิ่มเติม -ค่าวีซ่ากรณีพาสปอร์ตต่างชาติที่ต้องใช้วีซ่าในการเข้าประเทศอินโดนีเซีย เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน /

หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม