ทัวร์บรูไน… ดินแดนแห่ง ขุมทรัพย์มหาศาล 4 วัน 3 คืน

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ 23,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 22,900 บาท 
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 19,900 บาท (ไม่มีเตียงเสริม)*
พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  ท่านละ  6,500  บาท
* เด็กต้องการเตียงเสริมเพิ่ม 1,000  บาท

* อับเกรดเป็นห้องดีลักซ์ ณ โรงแรม ดิเอมไพร์ เพิ่ม 3,000 ต่อท่าน (ห้องคู่)

อัตรานี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินรอยัลบรูไน -ค่าภาษีสนามบินที่กรุงเทพฯ และบรูไน -ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ -ค่านำเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่ระบุในรายการ -ค่าที่พัก 3 คืน 2 ท่านต่อห้อง ณ โรงแรมตามรายการ -ค่าบริการมัคคุเทศก์ที่คอยดูแลตลอดการเดินทาง -ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม -ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยวในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-ค่าน้ำหนักเกินจากสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือจากรายการ -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

-ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ