ทัวร์บรูไน… ดินแดนแห่งขุมทรัพย์อันมหาศาล สัมผัสพระหัตถ์กับสุลต่านผู้มั่งคั่งที่สุดในโลก 4 วัน 3 คืน Brunei Tour

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ 27,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีพักรวมกับผู้ใหญ่ 1ท่าน ท่านละ 26,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีพักรวมกับผู้ใหญ่ 2ท่าน ท่านละ 22,900 บาท ( ไม่มีเตียงเสริม)
พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ 9,500 บาท
เด็กต้องการเตียงเสริมเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท

อัตรานี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินรอยัลบรูไน – ค่าภาษีสนามบินที่กรุงเทพฯ และบรูไน ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง – ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ – ค่านำเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่ระบุในรายการ – ค่าที่พัก 3 คืน 2 ท่านต่อห้อง ณ โรงแรมตามรายการ – ค่าบริการมัคคุเทศก์ที่คอยดูแลตลอดการเดินทาง – ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม – ค่าประกันอุบัติภัยระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าน้ำหนักเกินจากสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือจากรายการ – ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

– ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ