ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ – เกาะใต้ “ธารน้ำแข็งฟ็อกกลาเซียร์” 8 วัน (TG)

หมายเหตุ  

-ในการออกเดินทางคณะทัวร์แต่ละครั้งจะต้องมีผู้ใหญ่  20 ท่านขึ้นไปเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบิน -รายการทัวร์ในโปรแกรม สามารถสลับได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ

ทั้งนี้ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตรานี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy class)  ไป – กลับ กรุงเทพฯ-อ็อคแลนด์ -กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  (TG)  (ต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) ค่าตั๋วเครื่องบินภายใน ประเทศ ชั้นประหยัด (Economy class)  ไป – กลับ อ็อคแลนด์ – ไคร้สเชิ้ส – อ็อคแลนด์ โดย สายการบินภายในประเทศ  (NZ)  (ต้องเดินทาง พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มีในการเดินทาง   และค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2554    และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ Tax – Insurance – Fuel Charge  จากท่านตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ -ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง  คุ้มครองในวงเงินท่านละ  1,000,000  บาท และค่ารักษาพยาบาลอัน เนื่องมาจากอุบัติเหตุวงเงิน 500,000  บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุ สำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหม ทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) -ค่าที่พักโรงแรม ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 ท่าน)พร้อมอาหารเช้า -รวมอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ   (ไทย  /  จีน  /  พื้นเมือง) -ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)  -ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุตามรายการ -หัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่มีประสบการณ์  บริการอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ

เดินทางในต่างประเทศ(ไม่รวมทิป)

อัตรานี้ไม่รวม

-ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ  หรือคนต่างด้าว -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 % -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์,  ค่าซักรีด,  ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินิบาร์) และทีวีช่องพิเศษ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ -ค่าทิปพนักงานขับรถ 5NZD ต่อท่าน ต่อวันทำงาน ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจให้กับผู้ให้บริการตามหลัก ปฏิบัติสากล -ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลี่ยประมาณ 500 บาท ต่อท่านตลอดทริป หรือมากกว่า แล้วแต่ความประทับใจ ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจให้กับผู้ให้บริการ -ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม / ท่าน) -ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์   ค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,900  บาท (ยื่นพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป)    ค่าวีซ่าเดี่ยว   3,700  บาทต่อท่าน  และค่าวีซ่าครอบครัว  3,700  บาท (ปรับค่าธรรมเนียมใหม่ตั้งแต่ 29 สิงหาคม 2554  ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน  ไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พิจารณาหรือไม่ก็ตาม)