ทัวร์นิวซีแลนด์ มหัศจรรย์เกาะใต้ 6 วัน 3 คืน (EK)

อัตราค่าบริการ

เดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้องคู่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

พักผู้ใหญ่ 3 ท่าน
ท่านที่ 3 ลด

1 ผู้ใหญ่

มีเตียง+
2 ผู้ใหญ่

ไม่มีเตียง+
2 ผู้ใหญ่

เดือน ต.ค. 54

58,900

56,500

53,900

50,900


6,500

700

เฉพาะวันที่
20-25 ต.ค.

60,900

57,900

54,900

51,900

เดือน พ.ย. 54

59,900

57,500

54,500

51,500

เดือน ธ.ค. 54

62,900

59,900

56,900

53,500

7,500

ราคาไม่รวมตั๋ว

29,900

28,900

25,900

24,900

6,500

หมายเหตุ

ในการออกเดินทางคณะทัวร์แต่ละครั้งจะต้องมีผู้ใหญ่  20 ท่านขึ้นไปเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบิน
อัตรานี้รวม -ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy class)  ไป – กลับ กรุงเทพฯ-ไคร้สเชิร์ช-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เอมิเรตส์  (EK)  ต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)    -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มีในการเดินทาง   และค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2554    และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ Tax – Insurance – Fuel Charge  จากท่านตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ -ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง  คุ้มครองในวงเงินท่านละ  1,000,000  บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่อง มาจากอุบัติเหตุวงเงิน 500,000  บาท    (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็ก ที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียง ครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) -ค่าที่พัก โรงแรม ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า -รวมอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ   (ไทย  /  จีน  /  พื้นเมือง) -ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)  -ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุตามรายการ -หัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่มีประสบการณ์  บริการอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ เดินทางในต่างประเทศ(ไม่รวมทิป)
อัตรานี้ไม่รวม -ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ  หรือคนต่างด้าว -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 % -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์,  ค่าซักรีด,  ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินิบาร์) และทีวีช่องพิเศษ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ -ค่าทิปพนักงานขับรถ -ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  -ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม / ท่าน) -ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์   ค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,900  บาท (ยื่นพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป)    ค่าวีซ่าเดี่ยว   3,700  บาทต่อท่าน  และค่าวีซ่าครอบครัว  3,700  บาท (ปรับค่าธรรมเนียมใหม่ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2553 ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน  ไม่ว่าท่านจะผ่านการ พิจารณาหรือไม่ก็ตาม)