ทัวร์นมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง พร้อมชมทัชมาฮาล ณ ประเทศอินเดียและเนปาล 9 วัน 8 คืน (AI) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชมทัชมาฮาล   อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ริม แม่น้ำยมุนาสร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวประดับด้วยรัตนชาติหลากหลายชนิดใช้ เวลาในการสร้างถึง 22ปี เพื่อแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ ของShahjehan ต่อ พระมเหสี Mahal ที่สวรรคต เนื่องจากการให้กำเนิดบุตรคนที่ 14 ภายในเป็นที่ บรรจุร่างของพระนาง เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นชมอัคราฟอร์ท (Agra Fort)  ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ สร้างขึ้นโดยใช้เวลา ที่ยาวนานถึงสามยุคของจักรพรรดิ์แห่งราชวงศ์โมกุล มีลักษณะเป็นกำแพงสอง ชั้นและป้อมอาคารทางเข้าทั้งสี่ทิศ Jehangiri Mahal อาคารสีแดงจากหินทรายซึ่ง จักรพรรดิ์Akbar สร้างให้แก่มเหสีอินดูJodhabal,ห้องโถงใหญ่ Khas Mahal และ Palace of mirrors Pearl Mosque มัสยิดสีขาวสะอาด และ Nagina มัสยิดซึ่งท้าย ที่สุดที่นี้ยังเป็นที่คุมขัง Shahjehanโดยบุตรชายของพระองค์เอง พระองค์ใช้เวลา ช่วงสุดท้ายของชีวิตโดยการมองผ่านแม่น้ำยมุนาไปยังทัชมาฮาลซึ่งมเหสีสุดที่รัก ของพระองค์ประทับอยู่อย่างนิรันดร์  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเดลลี เย็น ถึงเมืองเดลลี นำท่านชมประตูเมืองอินเดีย (INDIAN GATE)ใช้เป็น อนุสาวรีย์ ของทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง จุดไฟอมรชีวินบูชา วิญญาณนักรบไม่เคยดับ ตั้งแต่ พ.ศ. 2474 จวบจนปัจจุบัน มีชื่อจารึกไว้ที่แผ่นหิน 85,000 ชื่อ มีป้ายบอกว่า อมรชีวัน หมายถึง ชีวิตไม่ตาย จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง สินค้ามากมายจากทั่วประเทศอินเดีย ณ ตลาดจันปาท  แล้วเดินทางสู่ภัตตาคาร รับประทานอาหารค่ำ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ CLARKS HOTEL หรือ เทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย