ทัวร์ต่างประเทศ ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น มาเก๊า 4 วัน 3 คืน เที่ยวสนุก สุดคุ้ม ครบ 3 เมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่ที่สุด

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  นำท่านสู่ วัดกังหัน หรือ วัดแชกุง ซึ่งเป็น อีก 1 วัดสำคัญ ของชาว ฮ่องกง และชาวจีน โดย มีความเชื่อว่า หากได้หมุนกังหันทองแดง 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้าย และ นำสิ่งดีๆ มาให้โดยเฉพาะวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน หรือ วันตรุษจีนนั้น วัดกังหัน จะแน่นขนัดเป็นพิเศษ  เนื่องจาก ความเชื่อที่ว่าหากได้หมุนกังหันแล้ว จะโชคดี ตลอดทั้งปี จากนั้น นำท่าน นมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ซึ่งเป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษ วัดมีความงดงามด้วยอาคารที่ตกแต่งแบบจีนโบราณ เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง มีเทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแล รักษาโรคภัยไข้เจ็บ  จะมีผู้คนมากมายที่นำธูปและของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจน ถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจ วัดแห่งนี้คนไทยนิยมมาสักการะขอพรเป็นจำนวนมาก  ที่ลานบูชาจะเห็นคน หนุ่มสาว จนถึงคนสูงวัยเขย่าซียมซีกราบไหว้ขอพร และนำชมโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบ เครื่องประดับร้าน Jewelry Factory (อิสระอาหารกลางวัน/เย็น ตามอัธยาศัย) อิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่าง เต็มที่ใจกลางแหล่งช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือช้อปปิ้งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มี ชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก และให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าบริเวณถนนนาธานซึ่งเป็นใจกลางแหล่งช้อปปิ้งกับ สินค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 22.25 น.เดินทางจากฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่  EK385 00.05+1 น.ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ