ทัวร์ต่างประเทศ ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง (อาหารค่ำ) 12.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินฮ่องกง เอ็กซ์เพลส เจ้าหน้าทีคอยอำนวยความสะดวก เรื่องการเช็คอิน และเช็คสัมภาระที่สนามบิน 14.45 น. เดินทางโดยสายการบินฮ่องกงเอ็กซ์เพลส โดยเที่ยวบินที่UO782 นำท่านเหินฟ้าสู่ฮ่องกง บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน 19.00 น. เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok ท่าอากาศยานแห่งใหม่ของฮ่องกง ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง จากนั้นออกเดินทางสู่เซินเจิ้น โดยรถโค้ชอันทันสมัย ชมทัศนียภาพธรรมชาติตลอดสองข้างทางตอนใต้ของเซินเจิ้น เซินเจิ้นเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของเมืองจีน ถึงเมืองเซินเจิ้น อิสระให้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าที่พัก (1) พักที่ Kindlion Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง เซินเจิ้น-ช้อปปิ้ง Lowu – หมู่บ้านวัฒนธรรม + ชมโชว์อลังการ (เช้า/ค่ำ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (2) นำท่านซิตี้ทัวร์ชมเมืองเซินเจิ้น และชิมชาลิ้นจี่ ขึ้นชื่ออันแสนหอมหวาน จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ “ย่านหล่อหวู่” เป็นแหล่งสำหรับผู้ที่ชื่อนชอบของราคาถูก และสะดวกสบายกับการช้อปปิ้ง สนุกกับการต่อราคาสินค้านานาชนิดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตเพื่อขายส่งฝั่งฮ่องกงและต่างประเทศ (อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง) จนได้เวลาพอสมควรจากนั้น นำท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรม ซึ่งได้จำลองหมู่บ้านและวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี แปลกตามากมายของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ ของจีน ชมการแสดงโชว์ที่สวยงามอลังการ ด้วยระบบแสงสีเสียงเลเซอร์และฉากเวทีที่สวยงามตระการตา และขบวนพาเหรด ของชนเผ่าต่างๆ อย่างประทับใจ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าที่พัก (3) พักที่ Kindlion Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม มาเก๊า- วัดเจ้าแม่กวนอิม -โบสถ์เซนต์พอล – เวนาโด้แสคว์ – เดอะเวเนเชี่ยน- ฮ่องกง (อาหารเช้า)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (4) ออกเดินทางสู่ มาเก๊าโดยโดยผ่านเมืองจูไห่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ แห่งใหม่ของประเทศจีน ผ่านพิธีการตรวจคนข้ามแดนที่ด่านก๋งเป่ย ข้ามสู่เกาะมาเก๊า ซึ่งครั้งหนึ่งมาเก๊าเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสมาก่อน เป็นแหล่งที่รวมแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก ที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ที่ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีทั้งสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรม จากนั้นนำท่านผ่านชม วิวของเกาะรอบมาเก๊า ซึ่งจะผ่านชมจุดสำคัญๆต่าง เช่น มาเก๊าทาวเวอร์ ที่มีความสูงถึง 338 เมตร และแวะถ่ายรูปปั้นองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส ซึ่งพระพักตร์เป็นพระแม่มารี โปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาก๊าคืนให้กับจีน เพื่อคนให้รุ่นหลังได้ระลึกถึง และภายใต้รูปปั้นยังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงถึงประวัติความเป็นมา และวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ แล้วนำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดที่ใหญ่และ เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดมีแท่นบูชาสวยงาม สำหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูป พร้อมรูปปั้นทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และองค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม ให้ท่านนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม เก่าแก่ที่มีอายุ 600 กว่าปี บริเวรนั่นจะพบ โบสถ์เซ็นพอลล์ สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้คงเหลือแต่ซากประตูโบสถ์ด้านหน้า และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม จากนั้นนำท่านมายังย่านการค้าสำคัญของมาเก๊า หรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า เรียกว่า เซนาโด้ สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่น ล้อมรอบ ด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียง เช่น เสื้อผ้าสินค้าแบรนด์เนม หลากหลายยี่ห้อ อาทิเช่น ESPRIT, GIODANO, BOSSINI, LEVI’S, BODY SHOP ฯลฯ จากนั้นนำท่านชม The Venetian Macao Resort Hotel หรูเลิศอลังการ และให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามตามอัธยาศัย ซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น Grand Canal Shop มีร้านอาหารและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า 300 ร้านค้า , โซน Casino สำหรับท่านที่ชอบคาสิโน ที่นี่ก็ยังมีให้ท่านเลือกเล่นได้ 4โซน, ล่องเรือ Condola ชมความงามและสัมผัสเมืองจำลองจากลาสเวกัส และได้ชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริง (ไม่รวมค่าล่องเรือประมาณ HK$ 120 ต่อท่าน/ ต่อรอบ นั่งได้ 4 ท่าน) ซึ่งมีทั้งหมด 3 เฟส ปัจจุบันเปิดได้ 1 เฟส เท่านั้น (อิสระอาหารกลางวันและค่ำเพื่อความสะดวกในการเล่นคาสิโน หรือ ช้อปปิ้ง) ได้เวลาอันสมควร นำท่านกลับสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ พักที่ West Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ฮ่องกง-ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง-อิสระช้อปปิ้ง จิม ซา จุ่ย-กรุงเทพฯ (อาหารเช้า)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (5) นำท่าน ชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้า ต่างๆอันทันสมัย นำท่านสู่วิคตอเรียพีค เพื่อขึ้นชมวิวบนเขา วิคตอเรียพีค ชมความงามของอ่าวฮ่องกง ที่สวยงามเลื่องลือไปทั่วโลก ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงสักครู่ แล้วนำท่านสู่ รีพัลส์เบย์ ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเลและที่น่าสนใจ คือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัด พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกิน เหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง ข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งมีความเชื่อว่าเมื่อเดินข้ามแล้วก็จะอายุยืนเพิ่มขึ้นอีก 3 ปี และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ พร้อมทั้งขอพรและนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม เพื่อความเป็นสิริมงคลและโชคลาภ อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง แล้วนำชมโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับจากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านถนนนาธาน หรือช้อปปิ้ง DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก และให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า หลากหลายชนิดอาทิ MARK & SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO,BALLY,G2000 (อิสระอาหารกลางวัน/เย็นเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ) ได้เวลาอันสมควร เดินทางกลับสู่สนามบิน 16.40 น. โดยเที่ยวบินที่ UO727 นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.15 น. ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม