ทัวร์ต่างประเทศ ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ “หล่อวู เซ็นเตอร์” ชมโชว์ตระการตาที่

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง (อาหารค่ำ) 11.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน เอมิเรตส์ แถว T ประตู 9 13.20 น. เดินทางโดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK384 นำท่านเหิรฟ้าสู่ฮ่องกง 17.10 น. ถึงท่าอากาศยานฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาล ร่วมแสนล้านด้วยการถม ทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมา เพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ที่พัก: BP International House หรือ เทียบเท่า

วันที่สอง ซิตี้ทัวร์ – วิคตอเรีย พีค – รี พัลส์เบย์ – ดิสนีย์แลนด์ – เซิ่นเจิ้น (อาหารเช้า /กลางวัน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้น นำท่านชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้า ต่างๆอันทันสมัย นำท่านสู่วิคตอเรียพีค เพื่อขึ้นชมวิวบนเขา วิคตอเรียพีค ชมความงามของอ่าวฮ่องกงที่สวยงาม เลื่องลือไปทั่วโลก ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงสักครู่ แล้วนำท่านสู่ รี พัลส์เบย์ Repulse Bay ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัด พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมืองแล้วนำชมโรงงานที่มีชื่อเสียง ในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแห่งใหม่ล่าสุด และเมื่อเข้าไปภายในดิสนีย์แลนด์ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันน่ารื่นรมย์ผ่านแดนมหัศจรรย์ ได้แก่ ถนนเมนสตรีทของอเมริกา ส่วนด้านเครื่องเล่นต่างๆ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น ท่านจะได้พบเครื่องเล่นหลากหลายอย่างที่ไม่ซ้ำกับดิสนีย์แลนด์อื่นๆทั่วโลก ภายในมีการจัดแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ เช่นแฟนตาซีแลนด์ แอดเวนเจอร์แลนด์ ทูมอโรว์แลนด์ ให้ท่านได้เลือกชมและเล่นเครื่องเล่นได้อย่างสนุกสนานไม่มีคำว่าเบื่อเริ่มต้นตื่นตาตื่นใจ และโซนใหม่ล่าสุด ไม่ควรพลาดกับ IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตา นานา ชาติ ซึ่งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจำชาติของไทย เชิญท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นในดิสนีย์แลนด์และโซนต่างๆ ต่อตามอัธยาศัย อย่าพลาดชมไฮไลท์ สุดท้าย การแสดงพลุ ประกอบแสง สี เสียงยามค่ำคืน อันสวยงามตระการตา ที่จะทำให้ท่านประทับใจไปอีกนานแสนนาน (อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย) ค่ำ เดินทางเข้าสู่ “เมืองเซิ้นเจิ้น” โดยทางรถไฟอันทันสมัย นำท่านเข้าที่พัก

ที่พัก: Best western Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม หลอหวู่ เซ็นเตอร์ – หมู่บ้านวัฒนธรรม – ชมอลังการโชว์ (อาหารเช้า/กลางวัน/ค่ำ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าแบรนด์เนมเลียนแบบ ในราคาแสนถูกอย่าง ไม่น่าเชื่อ ที่ “ย่านหล่อหวู่” สะดวกสบายกับการช้อปปิ้งสินค้า นานาชนิดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตเพื่อขายส่งฝั่งฮ่องกงและต่างประเทศ กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรม ซึ่งได้จำลองหมู่บ้านและวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี แปลกตามากมายของชน กลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ ของจีน ชมการแสดงโชว์ที่สวยงามอลังการ ด้วยระบบแสงสีเสียง เลเซอร์และฉากเวทีที่ สวยงามตระการตา และขบวนพาเหรดของชนเผ่าต่างๆ อย่างประทับใจ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (พร้อมรับประทานเมนูสุดพิเศษเป็ดปักกิ่ง!!!)…นำท่านเข้าที่พัก ที่พัก: Best western Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ (อาหารเช้า )

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางกลับสู่ฮ่องกง โดยรถไฟ จากนั้น ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยสนุกสนานกับการช้อปปิ้งถนนนาธานกับ สินค้าแบรนเนมชื่อดัง Louise,Prada,Armarni,Burerry ฯลฯ และห้างสรรสินค้า Harbour City ที่ใหญ่ที่สุด ( อาหารกลางวัน / อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย) จน ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบิน 21.40 น. เดินทางจากฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่ EK385

23.25 น. ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม