ทัวร์ต่างประเทศ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน พัก Disney Hollywood Hotel 1 คืน

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พักคู่ ท่านละ 22,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน ) 22,900.-บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน … มีเตียงเสริม ) 21,900.- บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน … ไม่มีเตียงเสริม ) 20,900.-บาท
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,500.- บาท

อัตราค่าบริการรวม

1. ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ สายการบินเอมิเรตส์ (ชั้นประหยัด) เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 2. ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน (BP International House หรือเทียบเท่า 1 คืน และDisney Hollywood Garden View 1 คืน) 3. ค่าอาหาร 3 มื้อ (อาหารเช้า 2 มื้อ/ค่ำ 1 มื้อ) 4. บัตรสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 5. ค่าภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษีน้ำมัน (ราคา ณ วันที่ 31 ส.ค. 2551) 6. ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 7. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 8. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (กรณีผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่านขึ้นไป)

อัตราค่าบริการไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ (เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด และอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ) 2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) 4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 5. ค่าทำหนังสือเดินทาง

6. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม (ตามข้อกำหนดของสายการบิน)