ทัวร์ต่างประเทศ ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น เกาะลันเตา 4 วัน 3 คืน

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง (อาหารค่ำ)

11.15 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน เอมิเรตส์ แถว T ประตู 9 13.20 น. เดินทางโดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK384 นำท่านเหิรฟ้าสู่ฮ่องกง 17.10 น. ถึงท่าอากาศยานฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมา เพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว เดินทางสู่โรงแรมที่พัก ที่พัก: BP International House หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงาม และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยว สัมผัส กับสีสัน ยามค่ำคืนของฮ่องกง ไม่ว่าจะเป็น ย่าน ขายสินค้า Lady Market หรือ Temple Street หรือ ศูนย์การค้าต่างๆ

วันที่สอง เกาะลันเตา – ไหว้พระใหญ่ – เซิ่นเจิ้น (อาหารเช้า / กลางวัน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆอันทันสมัย นำท่านสู่ วิคตอเรียพีค เพื่อขึ้นชมวิวบนเขา วิคตอเรียพีค ชมความงามของอ่าวฮ่องกงที่ สวยงามเลื่องลือไปทั่วโลก ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ ของเกาะฮ่องกงสักครู่ แล้วนำท่านสู่ รี พัลส์เบย์ Repulse Bay ซึ่งได้รับความนิยมจาก คนฮ่องกงเอง ที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และที่น่าสนใจคือ ด้านหนึ่งของอ่าวมีวัด พระพุทธรูป และเทพ เจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย ตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชค การงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่ง ดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบ คลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ อิสระท่านสักการะสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้ คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมืองแล้วนำชมโรงงานที่มี ชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านสู่ “Ngong Ping Viillage” ณ เกาะลันตา สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ ฮ่องกง ซึ่งท่านจะได้ดื่มด่ำกับ เส้นทางแห่งอารยธรรมและมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติอัน งดงาม…นำท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการขึ้น“เคเบิ้ลไฟฟ้า” ที่สามารถชมทัศนียภาพอัน งดงามในแบบ “พาโนราม่า” ในมุมกว้างถึง 360 องศา เพื่อมุ่งหน้าสู่ “เกาะลันเตา” โดยระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับความงามตามธรรมชาติ และ “อ่าวตุงชุง” ที่อยู่ ใกล้กับ “วนอุทยานแห่งชาติ ลันเตาเหนือ” …จากนั้นนำท่านกราบนมัสการขอพรกับ องค์ “Tian Tan” พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ บริเวณริมหน้าผา…อิสระให้ ท่านได้บันทึกภาพความงาม (อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย) จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ “เมืองเซิ้นเจิ้น” โดยทางรถไฟอันทันสมัย ชมทัศนียภาพ ธรรมชาติตลอดสองข้างทางตอนใต้ของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ จนถึงเมืองเซิ่นเจิ้น นำท่านเข้าที่พัก ที่พัก: Best western Hotel (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ช้อปปิ้งหล่อหวู่ – หมู่บ้านวัฒนธรรม (อาหารเช้า / กลางวัน / ค่ำ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าแบรนด์เนมเลียนแบบ ในราคาแสนถูกอย่างไม่ น่าเชื่อที่ “ย่านหล่อหวู่” สะดวกสบายกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น สินค้าที่ผลิตเพื่อขายส่งฝั่งฮ่องกงและต่างประเทศ กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรม ซึ่งได้จำลองหมู่บ้านและวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี แปลกตามากมายของชน กลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ ของจีน ชมการแสดงโชว์ที่สวยงามอลังการ ด้วยระบบแสงสีเสียง เลเซอร์และฉากเวทีที่ สวยงามตระการตา และขบวนพาเหรดของชนเผ่าต่างๆ อย่างประทับใจ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( พร้อมรับประทานเมนูสุดพิเศษเป็ดปักกิ่ง ! )…นำท่านเข้าที่พัก ที่พัก: Best western Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ (อาหารเช้า)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางกลับสู่ฮ่องกง โดยรถไฟ ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยสนุกสนานกับการช้อปปิ้งถนนนาธานกับสินค้าแบรนเนมชื่อดัง Louise, Prada, Armarni, Burerry ฯลฯ และห้างสรรสินค้า Harbour City ที่ใหญ่ที่สุด (อิสระอาหารกลางวัน / เย็น ตามอัธยาศัย) … ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน 21.40 น. เดินทางจากฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่ EK385

23.25 น. ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม