ทัวร์ต่างประเทศ ฮ่องกง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน สัมผัสความยิ่งใหญ่ที่สุด เวนิซใจกลางมาเก๊า ที่ เวเนเชี่ยน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

อัตราค่าบริการรวม 1. ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ สายการบินเอมิเรตส์ (ชั้นประหยัด) เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 2. ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน (1 คืนที่โรงแรม BP Int’l House หรือเทียบเท่า,1 คืน ที่ โรงแรม Fortuna Hotel หรือเทียบเท่า) 3. ค่าอาหาร 6 มื้อ (อาหารเช้า 2 มื้อ / อาหารกลางวัน 2 มื้อ / อาหารค่ำ 2 มื้อ ) 4. ค่าภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษีน้ำมัน (ราคา ณ วันที่ 31 ส.ค. 2551) 5. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (กรณีผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่านขึ้นไป) 6. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ (เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด และอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ) 2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) 4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 5. ค่าทำหนังสือเดินทาง

6. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่ม ( ตามข้อกำหนดของสายการบิน)