ทัวร์ต่างประเทศ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน สัมผัสความยิ่งใหญ่ที่สุด เวนิซใจกลางมาเก๊า

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง ( อาหารค่ำ) 11.15 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน เอมิเรตส์ แถว T ประตู 9 13.20 น. เดินทางโดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK384 นำท่านเหิรฟ้าสู่ฮ่องกง 17.10 น. ถึงท่าอากาศยานฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมา เพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว เดินทางสู่โรงแรมที่พัก ที่พัก: BP International House หรือ เทียบเท่า อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงาม และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยว สัมผัส กับสีสัน ยามค่ำคืนของฮ่องกง ไม่ว่าจะเป็น ย่าน ขายสินค้า Lady Market หรือ Temple Street หรือ ศูนย์การค้าต่างๆ

วันที่สอง วิคตอเรีย พีค – รีพัสเบย์ – อิสระช้อปปิ้ง (อาหารเช้า / กลางวัน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทาง ชมทิวทัศน์เกาะฮ่องกงผ่านชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆอันทันสมัย นำท่านสู่วิคตอเรียพีค เพื่อขึ้นชมวิวบนเขา วิคตอเรียพีค ชมความงามของอ่าวฮ่องกงที่สวยงามเลื่องลือไปทั่วโลก ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงสักครู่ แล้วนำท่านสู่ รี พัลส์เบย์ Repulse Bay ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัด พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมืองแล้วนำชมโรงงานที่มีชื่อเสียง ในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแห่งใหม่ล่าสุด และเมื่อเข้าไปภายในดิสนีย์แลนด์ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันน่ารื่นรมย์ผ่านแดนมหัศจรรย์ ได้แก่ ถนนเมนสตรีทของอเมริกา ส่วนด้านเครื่องเล่นต่างๆ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น ท่านจะได้พบเครื่องเล่นหลากหลายอย่างที่ไม่ซ้ำกับดิสนีย์แลนด์อื่นๆทั่วโลก ภายในมีการจัดแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ เช่นแฟนตาซีแลนด์ แอดเวนเจอร์แลนด์ ทูมอโรว์แลนด์ ให้ท่านได้เลือกชมและเล่นเครื่องเล่นได้อย่างสนุกสนานไม่มีคำว่าเบื่อเริ่มต้นตื่นตาตื่นใจ และโซนใหม่ล่าสุด ไม่ควรพลาดกับ IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตา นานา ชาติ ซึ่งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว้ โดย ตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจำชาติของไทย เชิญท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นในดิสนีย์แลนด์และโซนต่างๆ ต่อตามอัธยาศัย อย่าพลาดชมไฮไลท์ สุดท้าย การแสดงพลุ ประกอบแสง สี เสียงยามค่ำคืน อันสวยงามตระการตา ที่จะทำให้ท่านประทับใจไปอีกนานแสนนาน (อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย) จนได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางกลับสู่ทีพัก ที่พัก : BP International House หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม ฮ่องกง – มาเก๊า – วิหารเซ็นต์พอล – วัดกวนอิม – เวเนเชี่ยน (อาหารเช้า / กลางวัน / ค่ำ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่มาเก๊าโดยเรือเจ๊ตฟลอย นำท่านชม โบสถ์ เซ็นต์พอล สัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1602 เพื่อใช้เป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตก ต่อมาในปี ค.ศ. 1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้เกิดความเสียหายทั้งหลัง คงเหลือเพียงประตูหน้า และบันไดทางเข้าเท่านั้น ปัจจุบันได้รับการเสนอชื่อแก่องค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดใหญ่และเก่าแก่มากที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 องค์เจ้าแม่กวนอิม ในชุดเจ้าสาวของจีน ที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหม ด้านในมีโต๊ะหิน ที่เป็นสถานที่ลงนาม ในสนธิสัญญาทางมิตรภาพ ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน เมื่อปี ค.ศ. 1844 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น แวะไปชม ความยิ่งใหญ่ ของโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในมาเก๊า และ มีคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลก เวเนเชี่ยน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท โรงแรมหรูหรา ระดับ 5 ดาว โดยจำลองบรรยากาศของเมืองเวนิซ ประเทศอิตาลี พบความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การเดินช้อปปิ้งไปตามร้านค้าต่างๆ กว่า 350 ร้านค้า กับสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งให้บรรยากาศเหมือนเดิน อยู่ร้านค้าใจกลางยุโรป ,ล่องเรือกอนโดล่ากับบรรยากาศสุดโรแมนติก, ถ่ายรูปกับสถาปัตยกรรมยุโรปอันสวยงาม และการแสดงโชว์ต่างๆ เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านกลับสู่พัก ที่พัก: Fortuna Hotel หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่ มาเก๊า – ฮ่องกง – อิสระช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ (อาหารเช้า)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นเดินทางกลับสู่ฮ่องกง โดยเรือเจ๊ตฟลอย จากนั้น อิสระช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยในย่านช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ เช่น ย่านชิมซาจุ่ย , Mong Kok ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ กับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็นต้น (อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย) จนได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบิน 21.40 น. เดินทางจากฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่ EK385

23.25 น. ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม