ทัวร์ต่างประเทศ สิบสองปันนา 6 วัน 5 คืน กรุงเทพ- อ.เชียงของ–ห้วยทราย-หลวงน้ำทา–เมืองหล้า

อัตราค่าบริการ
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 13,900.- บาท
ราคาเด็กต่ำกว่า 12 ปี เสริมเตียง 10,900.- บาท
ราคาเด็กต่ำกว่า 12 ปี ไม่เสริมเตียง 9,900.-บาท
ห้องพักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,000.- บาท

อัตรานี้รวม : – ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม – ค่าแพขนานยนต์ เรือห้วยทราย ข้ามแม่น้ำโขง – ค่าอำนวยความสะดวกผ่านด่าน ไทย-ลาว-จีน ตามที่ระบุไว้ในรายการ – ค่าที่พัก 3 คืน ระดับ 3 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่า – ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ + ผ้าเย็น น้ำดื่ม บริการบนรถ – ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ – ค่าชมการแสดงพื้นเมืองชุด ม็องบาลานาซี (เมืองพารณสี) คนละ 160 หยวน / 800 บาท – ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ – ค่าใช้จ่ายของหัวหน้าทัวร์ ไทย อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง / ค่าวีซ่า / ค่านอนห้องเดี่ยว เป็นต้น – ค่าวีซ่าจีนอัตราปกติ 1,000.- บาท (ต้องส่งเอกสารอย่างน้อย 4 วันทำการ)

อัตรานี้ไม่รวม :

– ค่าวีซ่าจีนในกรณีเร่งด่วน – ค่าวีซ่าด่วน 1 วัน 2,200.- บาท (ยื่นเช้ารับบ่าย) – ค่าวีซ่าด่วน 2-3 วัน 1,800.- บาท – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น – ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หรือภาษีท่องเที่ยวหากมีการเรียกเก็บ

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

– หนังสือเดินทางที่มีหน้าว่าง มีวันกำหนดอายุใช้ เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง

– รูปถ่ายสีเท่านั้น ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป