ทัวร์ต่างประเทศ คุณหมิง-สิบสองปันนา-บ่อเต็น-เชียงของ-เชียงราย 4 วัน 3 คืน

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พักคู่ท่านละ 18,400.- บาท
เด็กมีเตียง 17,400.- บาท
เด็กไม่มีเตียง 16,400.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000.- บาท

อัตรานี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-คุนหมิง//เชียงราย-กรุงเทพ – ค่าน้ำหนักสัมภาระตามที่สายการบินกำหนดท่านละ 20 กิโลกรัม – ค่าที่พักระดับมาตรฐานตามรายการ – ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม – ค่ารถโค้ชปรับอากาศเดินทางตามรายการ – ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ – ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 1,000 บาท – มัคคุเทศ์กท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทยบริการตลอดการเดินทาง – บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว – ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

– ที่นั่งมีจำนวนจำกัด แจกกระเป๋าล้อลาก ท่านละ 1 ใบ

อัตรานี้ไม่รวม
– ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก

– ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถท้องถิ่นคนละ 10 หยวน/วัน/คน – ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) , ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) , ค่าภาษีสนามบินไทย และจีน ประมาณ 3,350 บาท – ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย / ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด – ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ – ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %


เอกสารวีซ่า

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปรกติ อัตราค่าวีซ่าด่วน เมื่อส่งหนังสือเดินทางล่าช้า – ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

– ยื่นวีซ่าด่วน 2 – 3 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท