ทัวร์ตะลุยแดนมังกรสู่…ทิเบต หลังคาโลก 8 วัน 6 คืน (MU)

เช้า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารของโรงแรม  หลังอาหาร นำชมพระราชวังโปตาลา เป็นอาคารสูง 13 ชั้น ยาว 400 เมตร กว้าง 350 เมตร มีห้องต่าง ๆ เกือบ 1,000 ห้อง สร้างเมื่อ ค.ศ.700 โดยกษัตริย์ชงเซิน กัมโป (Songtsen Gampo) แรกเพียงจะสร้างเป็น ตำหนักให้แก่ มเหสีชาวจีนและชาวเนปาลของพระองค์เอง ต่อมาทรงใช้ป้อมแห่งนี้เป็นสถานที่ในการ ศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า อาคารที่ต่อเติมส่วนหลักๆ ในสมัยของดาไลลามะ ที่ 5 ประมาณปี ค.ศ.1645-1693 (องค์ดาไลลามะองค์ปัจจุบันคือองค์ที่ 14) เพื่อให้เป็นพระราชวังฤดูหนาว พระราชวังโปตาลา แบ่งเป็น 3 ส่วนคือส่วนของพระราชวังสีขาว, สีแดงและส่วนที่เชื่อมที่เป็นสีเหลือง พระราชวังสีขาวเป็นส่วนของสังฆาวาสพระราชวังสีแดงเป็นส่วนพุทธาวาสสำหรับใช้ทำกิจของสงฆ์ และบรรจุพระศพขององค์ดาไลลามะองค์ที่ 5,7,8,9,10,11,12 และ 13) และห้องสมุดที่ใช้สำหรับเก็บ พระไตรปิฎกทั้งสิ้น เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำชม…วัดโจคังใหญ่   (ภาษาจีนเรียก วัดต้าเจ้าซื่อ (Jokhang Temple) เป็นวัดที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของชาวทิเบตทั้งมวล เพราะเมื่อมีพิธีถือศีลกัน พระลามะจำนวนมากก็จะเดินทางมารวมกันทำพิธีที่นี่  สร้างในสมัยของกษัตริย์ซองเซิน กัมโป (อยู่ในปีค.ศ.620-649  ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่รวมอาณาจักร ทิเบตให้เป็นปึกแผ่น) เช่นกัน  เพื่อไว้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป ที่มเหสีชาวต่างชาติสององค์ของ พระองค์   คือ ชาติจีน และเนปาล นำเข้ามายังทิเบต  ศิลปะการก่อสร้างมีจุดเด่นตรงที่นำเอาศิลปะของ 4 ชาติมาผสมกันคือ ทิเบต จีน เนปาลและแคชเมียร์     มีตำนานเล่ากันว่า ก่อนที่กษัตริย์ซองเซิน กัมโป จะสร้างวัดต้าเจาซื่อ   ได้อธิษฐานว่าพระองค์จะโยนแหวนขึ้นไปบนอากาศ  หากแหวนนั้นตกลงที่ใดก็ จะสร้างวัดลงตรงนั้น   ปรากฏว่าแหวนลอยลงไปตกในสระน้ำกระทบกับหินที่โผล่ขึ้นมา ทันใดนั้นเอง   นิมิตรของสถูปก็ปรากฏให้แก่คนทั่วไปได้เห็น จึงนับว่าเป็นนิมิตรที่ดี กษัตริย์ ซองเซิน กัมโป ก็เลยให้ สร้างวัดลงตรงนั้นเอง   ภายในวัดมีสิ่งสำคัญอยู่หลายสิ่งเป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และ ความเชื่อถือในเรื่องไสยศาสตร์ อาทิเช่น  รูปปั้นอนุสาวรีย์ ยา 2 เม็ด ที่สร้างเมื่อ 200 ปีก่อน  บอกวิธีการ รักษาโรคฝีดาษที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต   นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่พระนางเหวิน เฉิง นำมาจากประเทศจีนเมื่อ 1300 ปีก่อน  ซึ่งได้รับการกราบไหว้และยอมรับกันอย่างมากว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด แม้แต่พวกขบวนการเรดการ์ด หรือกองทัพแดงที่ทำลายทุกอย่างตอนที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมจีนใน ประเทศจีน ยังไม่กล้าแตะต้องพระพุทธรูปองค์นี้เลย  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   จากนั้นนำท่านออกมาเดินชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวทิเบต ที่ถนนฆอร์หรือ ถนนแปดเหลี่ยม ที่ล้อมรอบวัดโจคัง และอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ชื้อสินค้าพื้นเมือง อันหลากหลาย

พักที่ลาซา   TIBET MINZU HOTEL  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน