ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว 6 วัน 5 คืน

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โอซาก้า 20.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 1 เคาน์เตอร์ C โดย สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง 23.00 น. เหิรฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง โอซาก้า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

06.10 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ณ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอน ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่สวนสนุก “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” หรือ ที่ชาวญี่ปุ่นเรียกกันอย่างย่อว่า USJ สวนสนุกยอดนิยมของชาวญี่ปุ่นอีกแห่ง สัมผัสกับ เรื่องราวมหัศจรรย์ ในโลกของสีสันแห่งจินตนาการ พร้อมทั้งตื่นเต้นเร้าใจไปกับเครื่อง เล่นนานาชนิด กับสวนสนุกอันยิ่งใหญ่ตระการตา ของ โลกภาพยนตร์ ให้ท่านร่วมสนุก ท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิด ตื่นเต้น ระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ อย่างเช่น Jaws, Jurassis Park, The Water World, ET, Termimator และอื่น ๆ อีก มากมาย กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารกลางวัน) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลา อย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ยังมีขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูนดังๆ ของค่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ อย่าง Snoopy, Elmo and friends, Kitty, Shrek, Woody และอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้ถ่ายรูปร่วมกับเหล่าตัวการ์ตูนเป็นที่ระลึก และสนุกสุดเหวี่ยงกันต่อ กับตั๋วเต็มวันไม่จำกัดจำนวนครั้ง จากนั้นนำท่านชม “ปราสาทโอซาก้า” ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของ เจ้าเมืองในสมัยโบราณ ตัวปราสาทนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาที่ได้มีการสำรวจและพบว่าเคยเป็นที่ตั้ง ของพระราชวังโบราณมาก่อน ตัวปราสาทหากมองจาก ด้านนอกจะเห็นเพียงห้าชั้น ล้อมรอบด้วย กำแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน้ำขนาดใหญ่เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก สมควรแก่เวลา นำท่านช้อปปิ้งที่ “ ชินไซบาชิ ” ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้าเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งไร้ขีดจำกัด กับสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ สินค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Notebook Mp3 มีให้เลือกมากมายหลากหลายสีสัน ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ

ณ ภัตตาคาร พักที่ NEW MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เกียวโต – ปราสาททอง – วัดคิโยมิซึ – ทะเลสาบฮามานะ – สวนสตรอเบอร์รี่ – คาวากูจิโกะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต” อดีตเมืองหลวงที่มีอายุยาวนานมากว่า 1,000 ปี ชม “ปราสาททอง” หรือเรียกกันว่า “คินคาคุจิ” ปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของโชกุนในสมัยโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน้ำ โอบล้อม ด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณที่ได้รับการดูแล และอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม ตัวปราสาทที่ โดดเด่นด้วยสีทองส่องประกายระยับยามกระทบแสงอาทิตย์ เงาปราสาททาบลงบนผืนน้ำคล้าย กับมีปราสาทใต้น้ำอีกหนึ่งหลัง ให้ท่านได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิดกับตัวปราสาทและบรรยากาศ โดยรอบ เดินทางต่อสู่ “วัดคิโยมิซึ” วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงนำมาวางเรียงกันและได้รับการยกย่องให้เป็น มรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดื่ม “น้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย” ที่เชื่อว่าเมื่อดื่ม แล้วจะประสบความสำเร็จสามด้านคือ “ชื่อเสียง เงินทองและสุขภาพ” อิสระกับการเลือกซื้อ ของที่ระลึกพื้นเมืองเกียวโตบนถนน “โอชะ ซากะ” และ “ซันเน็ง ซากะ” เครื่องปั้นดินเผาสวยๆ ชาเขียว ขนมญี่ปุ่น พวงกุญแจ พัดญี่ปุ่นลายซากุระ ฯลฯ กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบฮามานะ” ทะเลสาบอันเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาไหล ที่ใหญ่ที่สุด อิสระกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากปลาไหล อาทิ พายปลาไหล คุกกี้ปลาไหล ก้างปลาไหลทอดกรอบ ฯลฯ หรือเลือกมุมสวยๆ เก็บภาพเป็นที่ระลึกกับทะเลสาบฮามานะ จากนั้น นำท่านชม “สวนสตรอเบอร์รี่” ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆ ของเมืองอิซาว่า สนุกสนานกับการชิมลูกสตรอเบอร์รีสดๆ (ทานได้แบบไม่จำกัด) จากต้นสตรอเบอร์รี่ที่เรียงราย เป็นทิวแถวเต็มอิ่มกับการเก็บลูกสตรอเบอร์รี่ทานกันอย่างเพลิดเพลินพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก กับมุมสวยๆที่มีลูกสตรอเบอร์รี่สีแดงสด ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ KORYU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ภูเขาไฟฟูจิ – สวนสันติภาพ – โกเทมบะ เอาท์เล็ท – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง – ชินคัน เซน – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ตั้งตระหง่านอยู่เหนือ เกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเล นำท่านชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ในสภาพอากาศเอื้ออำนวย) หรือ ชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาต ให้ขึ้นได้ในวันนั้นๆ เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ สมควรแก่เวลา นำท่านชม ความงามของพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ที่ “สวนสันติภาพ” หรือ “เฮวะโคเอน” อนุสรณ์สถานสงครามเกาหลี โดยภายในสวนแห่งนี้มีรูปปั้นสิงโต 7 ตัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเหล่าประเทศที่เข้าร่วมสงคราม ในครั้งนั้นด้วย สิงโต 1 ใน 7 ตัวนั้นเป็นสิงโตที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย อิสระให้ท่านได้ตื่นตากับ “ดอกซากุระ” ที่เบ่งบานสะพรั่งอย่างเป็นธรรมชาติ ณ สวนแห่งนี้ (ในสภาพอากาศเอื้ออำนวย) ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ “โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสินค้านำเข้า และสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่น ที่โกอินเตอร์มากมาย อาทิ MK MICHEL KICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮโซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T. DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES , SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, MIKI HOUSE และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์ราเม็ง” ที่รวบรวม เอาร้านราเม็งต้นตำรับ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น จากหลากหลายที่ และ สรรหาราเม็ง สูตรเด็ด หลากรส มาไว้ที่นี่ ชมความเป็นมาของราเม็งญี่ปุ่น พร้อมชิมราเม็งแสนอร่อยกันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเปลี่ยนอิริยาบถสู่การ นั่งรถไฟ “ชินคันเซน” รถไฟวิ่งเร็วที่สุดในญี่ปุ่นและเคยได้ชื่อว่า “วิ่งเร็วที่สุดในโลก” ด้วย นำท่านสู่จุดหมายปลายทางด้วยความเร็วสูงสุด 270 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (สถานีรถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ) โดยรถไฟชินคันเซนมีสถิติการเดินรถคลาดเคลื่อนจากตารางเวลาเพียงปีละ 36 วินาทีเท่านั้น จากนั้น เดินทางสู่ “ชินจูกุ” นำท่าน ช้อปปิ้งกันต่อกับย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสำอาง เป็นต้น ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ

(ไม่รวมอาหารค่ำ) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า พักที่ KEIO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า พระราชวังอิมพีเรียล – วัดอาซากุสะ – สวนอูเอโนะ – โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ – นา ริตะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านผ่านชม “พระราชวังอิมพีเรียล” อันเป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิ และ พระราชวงศ์ของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่แมกไม้ที่ได้รับการบริจาคมาจากประชาชนทั่วประเทศเมื่อครั้งสร้างพระราชวัง ในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ด้วยเนื้อที่กว่า 270 เอเคอร์ ล้อมรอบด้วยกำแพงหินขนาดมหึมา และคูน้ำสมัยเอโดะ จากนั้นนำท่านชม “วัดเซ็นโซจิ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตูฟ้าคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดง ที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ โดยมี ถนนร้านค้า“ถนนนากามิเสะ” แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้อได้ที่ถนนแห่งนี้ สมควรแก่เวลา นำท่านชมซากุระที่เบ่งบานทั่วทั้ง “สวนอูเอโนะ” ที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงโตเกียว ที่นี่ผู้คนเมืองญี่ปุ่น นิยมมานั่งชมดอกซากุระบาน ในสวนแห่งนี้ ท่านจะได้ เห็นชาวญี่ปุ่นออกมาสนุกสนานกันท่ามกลางความสวยงามของต้นซากุระที่แข่งกันออกดอกบานสะพรั่ง และหาชมได้เพียงปีละครั้ง (ในสภาพอากาศเอื้ออำนวย) กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารกลางวัน) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลา อย่างคุ้มค่า บ่าย นำท่านสู่ “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์” ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัย ที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 17 ล้านคนต่อปี สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ที่แบ่งออกเป็นโซน เพลิดเพลินกับ Adventure Land ที่นำท่าน ผจญภัยกับการล่องเรือโจรสลัด Pirates of the Caribbean หรือจะชมดิสนีย์แลนด์โดยรถไฟ Western River Railroad ปีนบ้านต้นไม้ SwissFamilyTreehouse สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมายยัง Western Land ตะลุยเหมืองถ่านหิน ที่ Big Thunder Mountain หรือเลือกสนุกกับ Splash Moutain นั่งเรือผจญภัยบนผาสูงชันในโซน Critter Country เข้าชมบ้านผีสิง Hunted Mansion อันน่ากลัว และชมบ้านน้อยแสนน่ารักของหมีพูห์ Pooh’s Hunny Hunt ในโซน Fantasy Land เพลิดเพลินกับการแต่งกายชุดประจำชาติ ของตุ๊กตาตัวน้อยๆกับ It’s A Small World ผจญภัยไปกับ Pinocchio’s Darling Journey เลือกมุมสวยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกใน Toon Town กับบ้านของเหล่าการ์ตูนของดิสนีย์ Minnie House บ้านแสนน่ารักของมินนี่ หรือ Chip’n Dale’s Treehouse บ้านต้นไม้ชองชิบกับเดล หรือสนุกกันต่อกับเครื่องเล่นมันส์ๆโซน Tomorrowland สนุกสุดเหวี่ยงกับรถไฟตะลุยอวกาศใน Space Moutain หรือเลือกเดินทางในอวกาศแบบสบายๆไปกับ Star Tour สนุกกับเครื่องเล่น ชิ้นใหม่ล่าสุดของโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ Buzz Light Year ประชันความแม่นกับเพื่อนด้วยปืนเลเซอร์ สุดไฮเทค จากนั้น ช้อปปิ้งกับสินค้าของดิสนีย์ที่มีมากมายหลากหลายแบบให้เลือกเป็นของที่ระลึก ฝากทางบ้านยัง World Bazaar ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านกลับเข้าชม (Electric Parade) ชมขบวนพาเหรดสุดอลังการ “Tokyo Disneyland Electric Parade Dreamlight” ของเหล่าการ์ตูนมากมาย มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พลูโต ชิบแอนด์เดล โดนัลดักค์ หมีพูลและ ผองเพื่อน ปีเตอร์แพน สโนว ไวท์ กับคนแคระทั้งเจ็ด ฯลฯ ที่มาอวดโฉมในพาเหรดสวยๆของดิสนีย์ (ในกรณีที่ฝนตก หรือ อากาศไม่เหมาะสม ขบวนพาเหรดอาจงดการแสดง) พักที่ NARITA ANA HOTEL

หรือเทียบเท่า

วันที่หก วัดนาริตะซัน – ช้อปปิ้ง เออนพลาซ่า – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านชม “วัดนาริตะซัน” ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วัดที่ได้รับความนิยมอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เลือกซื้อ “เครื่องราง” หรือ “ฮู้” ต่างๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมายในราคา เป็นกันเอง กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารกลางวัน) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลา อย่างคุ้มค่า บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำ นานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าที่สามารถเลือกไปเป็นฝากคนทางบ้านได้ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” 16.55 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

21.25 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม