ทัวร์ญี่ปุ่น หิมะขาว ที่สกีรีสอร์ท กลางหุบเขา 5 วัน

กำหนดการเดินทาง   02 – 06 / 09 – 13 / 16 – 20 / 17 -21 / 23 -27 ก.พ.54

อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั๋ว

ราคาไม่รวมตั๋ว

 ผู้ใหญ่

39,900.-

24,900.-

 เด็กมีเตียง

37,500.-

24,500.-

 เด็กไม่มีเตียง

31,500.-

18,900.-

 พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ 

6,500.-

6,500.-

 
กำหนดการเดินทาง   02 – 06 / 09 – 13 / 16 – 20 มี.ค.54

อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั๋ว

ราคาไม่รวมตั๋ว

 ผู้ใหญ่

40,900.-

25,400.-

 เด็กมีเตียง

37,900.-

25,000.-

 เด็กไม่มีเตียง

31,900.-

19,300.-

 พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ 

6,500.-

6,500.-

อัตรานี้รวม -ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินตามรายการที่ระบุเท่านั้น -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น -ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น -ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น -ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น -ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น -ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น -ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก. -ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท    

อัตรานี้ไม่รวม

-ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหาร ที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น -ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน -ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% -ค่าผกผันของน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงการกะทันหัน