ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ – ศาลเจ้าฟูจิเซ็นเก็น – ปราสาทนาโงย่า – รถไฟชินคันเซ็น 6 วัน 4 คืน (TG)

กำหนดการเดินทาง  
22 – 27 เม.ย./ 27 เม.ย.- 02 พ.ค. / 29 เม.ย. – 04 พ.ค. / 30 เม.ย. – 05 พ.ค./10 – 15 พ.ค.54

อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั๋ว

ราคาไม่รวมตั๋ว

 ผู้ใหญ่

53,900.-

37,800.-

 เด็กมีเตียง

49,300.-

36,800.-

 เด็กไม่มีเตียง

40,500.-

28,500.-

 พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ 

8,000.-

8,000.-

 หมายเหตุ -การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป -ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากค่าความผกผันของน้ำมันเชื้อเพลิงและอัตราแลกแลกเปลี่ยน

อัตรานี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินตามรายการที่ระบุเท่านั้น -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น -ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น -ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น -ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น -ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น -ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น -ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก. -ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท    

อัตรานี้ไม่รวม

-ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหาร ที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น -ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน -ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% -ค่าผกผันของน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงการกะทันหัน