ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ โจวจวง ซูโจว 4 วัน 3 คืน

หมู่บ้านน้ำโจวจวง – ชวนชิมขาหมูโจวจวง – เมืองซูโจว วัดซีหยวน – โรงงานผลิตผ้าไหม / เซี่ยงไฮ้ นครปารีสแห่งตะวันออก หอไข่มุก + พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – เขตไว่ทัน – ซินเทียนตี้ – บัวหิมะ – ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ – ตลาดหลงหัว

– ไข่มุกน้ำจืด – เฉิงหวังเมี่ยว – กายกรรม ERA – ถนนนานกิง – นั่งรถไฟแม่เหล็ก

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติผู่ตง – เมืองเซียงไฮ้ – หมู่บ้านน้ำโจวจวง

– ชวนชิมขาหมูโจวจวง – เมืองซูโจว

06.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณแถว U สายการบินไชน่าอิสเทิร์น (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ ข้อแนะนำ เตรียมสัมภาระขนาดกลาง ของเหลวนำขึ้นเครื่องทั้งหมดที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิด ได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น 09.00 น. เดินทางโดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU 542 นำท่านเหินฟ้าสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ 14.05 น. ถึงสนามบินนานาชาติผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นมหานครยุคใหม่ของจีนและ ถูกขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก” ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำหวังผู่ ซึ่งมีความยาวถึง 80 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงนครแห่งนี้ เซี่ยงไฮ้ยังเป็นเมืองเศรษฐกิจและศูนย์กลางการค้า เมืองท่าที่สำคัญที่สุดของเมืองจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองโจวจวง” หมู่บ้านโบราณที่มีความเก่าแก่และประวัติยาวนานกว่า 900 ปี ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตแบบชาวชนบทของจีน หมู่บ้านแห่งนี้มีพื้นที่เพียง 0.4 ตารางกิโลเมตรแต่มีลักษณะเด่นของหมู่บ้านนี้ ก็คือลำคลองที่ไหลผ่านตามบ้านเรือนซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรโดยใช้เรือเป็นหลัก ทำให้หมู่บ้านนี้ได้รับสมญานามว่า “เมืองเวนิสของประเทศจีน” พาท่านสัมผัสบรรยากาศที่น่าอยู่ สะอาดและเงียบสงบ ด้วยการ “นั่งเรือชมความงามของหมู่บ้านน้ำโจวจวง” เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของบ้านเรือนทั้งหมู่บ้าน ที่สร้างขึ้นตามริมฝั่งแม่น้ำ โดยมีบ้านแบบโบราณร่วม 100 แห่ง โดยส่วนมากเป็นสิ่งก่อสร้าง มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง นอกจากนี้ยังมีสะพานหินโบราณที่เชื่อมเส้นทางในหมู่บ้าน มีลักษณะพิเศษต่างๆ กันถึง 14 แห่ง รวมทั้งสะพานแฝดที่มีชื่อเสียงของโจวจวง ค่ำ ลิ้มลองเมนูพิเศษ! ขาหมูอันลือชื่อของหมู่บ้านโจวจวง (แนะนำสำหรับขาช้อปฯทั้งหลาย ถ้าหากท่านเกิดติดใจในรสชาติอยากซื้อขาหมูโจวจวงกลับไปทานที่บ้านหรือเป็นของฝาก ท่านสามารถซื้อได้ตามร้านค้าที่มีการแพ็คสินค้าไว้ในระบบสูญญากาศ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเดินทาง) หลังอาหารค่ำ เดินทางสู่ “เมืองซูโจว” เป็นเมืองที่มีความสวยงามไม่น้อยกว่าเมืองหังโจว ด้วยสวนและคลองสายน้อยใหญ่ที่มีความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์แห่งหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน กว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า “เวนิสตะวันออก” หรือเมืองแห่งสาวงาม ในอดีตฮ่องเต้หลายพระองค์ ของราชวงศ์หมิงและชิง ชอบเดินทางจากเมืองหลวงที่ปักกิ่งมาท่องเที่ยว ซึ่งอดีตในแถบนี้ได้ชื่อว่า “เจียงหนาน” อุดมไปด้วยพืชพรรณธัญญาหารและสาวเจียงหนานที่มีความสวยงามเป็นเลิศ มเหสีและนางสนมในสมัยนั้น ส่วนใหญ่จะมาจากแถบเจียงหนานนี้ ได้เวลาอันสมควรเข้าสู่ที่พัก Howard Johnson Hotel (ระดับห้าดาว)

หรือเทียบเท่า

วันที่สอง เมืองซูโจว – วัดซีหยวน – โรงงานผลิตผ้าไหม – เมืองเซี่ยงไฮ้ – หอไข่มุก + พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง

– เขตไว่ทัน – ซินเทียนตี้

เช้า อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ที่ห้องอาหารของโรงแรม คืนห้องพักตามเวลานัดหมาย พร้อมสัมภาระกระเป๋า เพื่อออกเดินทาง จากนั้นเที่ยวชม “วัดซีหยวน” นมัสการ พระอรหันต์ไม้แกะสลัก 500 องค์, เจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตา และพระจี้กงที่แกะสลักอย่างประหลาดที่สุดเพราะใบหน้าแสดงได้ถึง 3 อารมณ์ วัดนี้เป็นวัดที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เคยเสด็จและได้ฉายพระฉายาลักษณ์ ณ ลานวัดหน้าโบสถ์ ซึ่งมีต้นแปะก๊วยเก่าแก่ที่ปลูกไว้อย่างสวยงาม แวะชม “โรงงานผลิตผ้าไหม” ผ้าไหมจีนมีชื่อเสียงทางการผลิต และส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ท่านจะได้ชมวิธีการสาวเส้นไหมออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็กๆ ซึ่งมีความเหนียว และเป็นมันวาวสวยงาม เหมาะต่อการนำไปทอเป็นผืนผ้าพันธุ์ไหม ทั้งแบบใช้เครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม จึงเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและของใช้เอง จากนั้นเดินทางกลับสู่เมือง เซี่ยงไฮ้ เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย ชมความสวยงามแปลกตาของ “หอไข่มุก” ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ จุดสำคัญที่ท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกมากที่สุด มีความสูง 468 เมตร นับเป็นหอส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงอันดับ 3 ของโลก โดยรูปร่างของหอไข่มุกจะมีรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์และสวยงาม ประกอบไปด้วยไข่มุก 3 เม็ดใหญ่เล็ก วางเรียงในระดับความสูงที่แตกต่างกันบนเสาที่มีฐาน 3 ต้น นำท่านขึ้นลิฟท์ที่มีความเร็วสูง 7 เมตรต่อวินาที ไปยังหอไข่มุกเพื่อชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของเมืองเซี่ยงไฮ้ พิเศษสุด ! พาชม “พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง” ที่จัดแสดงเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของเมืองเซี่ยงไฮ้ได้อย่างดีเยี่ยมและสมจริงที่สุด ตั้งแต่ยุคร้อยปีที่ผ่านมาจนถึงยุคสงครามฝิ่น เรื่อยมาจนถึงเซี่ยงไฮ้ยุคใหม่ ที่มีแต่ความเจริญก้าวหน้า จากนั้นตามรอยเจ้าพ่อเซียงไฮ้ที่ “เขตไว่ทัน” ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่ มีความยาวจากเหนือ จรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญ แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสำนักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติเป็นต้น จากนั้นเดินเล่นชมบรรยากาศคลาสสิคโดนใจที่ย่าน RCA เซี่ยงไฮ้หรือ “ซินเทียนตี้” เป็นถนนสายยาวที่มีอาคารเก่าแก่นำมาแต่งเป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านไอศกรีม และผับหลากหลายสไตล์ทั้งสองข้างทาง ร้านส่วนมากกจะมีโต๊ะตั้งด้านนอกร้านเพื่อให้ลูกค้านั่งฟังเพลงและรับลมชมบรรยากาศแสงสียามราตรี นอกจากนี้แล้วยังมีโรงหนัง แกลเลอรี่ ช้อปปิ้งมอลล์ และร้านขายของที่ระลึก และร้านเสื้อผ้าชื่อดังอีกด้วย ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควร เข้าสู่ที่พัก Four Point Sheraton Hotel (ระดับสี่ดาว) หรือเทียบเท่า วันที่สาม เมืองเซี่ยงไฮ้ – บัวหิมะ – ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ – ตลาดหลงหัว ไข่มุกน้ำจืด

– เฉิงหวังเมี่ยว – กายกรรม ERA

เช้า อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ที่ห้องอาหารของโรงแรม คืนห้องพักตามเวลานัดหมาย พร้อมสัมภาระกระเป๋า เพื่อออกเดินทาง แวะซื้อยาครอบจักวาลเป่าฟู่หลิง หรือ “บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง และมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ำร้อนลวก หรือ น้ำมัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองบองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดด เป็นเวลานาน และช่วแก้ปัญหา สิว ฝ้า จุดด่างดำบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส จากนั้นพาท่านวอร์มอัพก่อนไปเดินช้อปปิ้งด้วยการนวดฝ่าเท้า โดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนที่ “ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ” พร้อมรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี และรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นชไปต่อที่ “ตลาดหลงหัว”แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมเลียนแบบแห่งใหม่ ขายสินค้าอาทิเช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ไม้กอล์ฟ ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อหาของฝากและต่อราคาอย่างสนุกสนาน ตามอัธยาศัย เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย พาชมธุรกิจ“ไข่มุกน้ำจืด”ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ ปัจจุบันประเทศจีนสามารถผลิตเพื่อส่งออกไปขายทั่วโลกได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 199,500 กิโลกรัม นับว่าเป็นประเทศที่ผลิตไข่มุกน้ำจืดรายใหญ่ที่สุดในเวลานี้ ให้ท่านได้มีโอกาสเลือกซื้อไข่มุก ครีมบำรุงผิวไข่มุกธรรมชาติที่เหมาะกับทุกสภาพผิว เพื่อบำรุงผิวหน้าและกายให้เปล่งปลั่งและขาวใส อย่างเป็นธรรมชาติ จากนั้นชมย่าน “เฉิงหวังเมี่ยว” เดิมเป็นที่ตั้งของวัดเฉิงหวังเมี่ยว อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง แต่ทำเป็นร้านขายของ มีทั้งของพื้นเมืองโบราณ เช่น ตราประทับ รูปภาพวาด ลายมือพู่กัน เครื่องน้ำชา ของที่ระลึก และสินค้าสมัยใหม่อาทิเช่น รองเท้ากีฬา กระเป๋า อีกทั้งยังมีร้านขายขนมและอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งในบรรยากาศแบบคลาสสิคย้อนยุค ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารค่ำชม “กายกรรม ERA” สุดยอดไฮเทค ตระการตาด้วยแสง สี เสียง ชมการแสดงที่งดงาม อ่อนช้อย และเตรียมหัวใจของคุณให้พร้อมที่จะสัมผัสกับความผาดโผน ตื่นเต้น เร้าใจ โดยเฉพาะโชว์ชุดมอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลก และชุดวงล้อผาดโผน (เป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของนักแสดงที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี ไม่ควรลอกเลียนแบบ)

วันที่สี่ เมืองเซี่ยงไฮ้ – ถนนนานกิง – นั่งรถไฟแม่เหล็ก – สนามบินนานาชาติผู่ตง –สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ที่ห้องอาหารของโรงแรม คืนห้องพักตามเวลานัดหมาย พร้อมสัมภาระกระเป๋าเพื่อออกเดินทาง เดินเล่นชิลๆ ยามเช้าที่ “ถนนนานกิงหรือนานกิงลู่” ถือเป็นถนนสายเก่าแก่ของเมืองเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีความยาวถึง 5.5 กม. และยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยและคึกคักมากที่สุดในบรรยากาศของถนนคนเดิน มีห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่ ร้านขายของแบรนด์เนมทั้งของแท้และของเลียนแบบ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายของแห้ง ขนมขบเคี้ยว ร้านอาหารจีน ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดต่าง และร้านค้าท้องถิ่นต่างๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อหาของฝากและต่อราคาอย่างสนุกสนานตามอัธยาศัย จากนั้นพาท่านนั่งรถไฟแม่เหล็ก ความเร็วสูงที่สุดในโลก 430 กม./ชั่วโมง ไปยังสู่ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ ด้วยเวลาเพียง 7 นาที 13.45 บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU 541

18.05 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ