ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิ้น 5 วัน 3 คืน

เมืองเซี่ยงไฮ้ – เขตไว่ทัน – หอไข่มุก – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – ถนนนานกิง – กายกรรม ERA – วัดพระหยก – พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ – ไข่มุกน้ำจืด – โรงงานผลิตผ้าไหม – ตลาดหลงหัว – นั่งรถไฟแม่เหล็ก / งานเทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง

– เกาะพระอาทิตย์ – สวนเจ้าหลิน – สวนสตาลิน – สินค้าพิ้นเมือง

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 23.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ Row U สายการบินไชน่าอิสเทิร์น (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ ข้อแนะนำ เตรียมสัมภาระขนาดกลาง ของเหลวนำขึ้นเครื่องทั้งหมดที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่อง จะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น วันที่สอง สนามบินผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ – เมืองฮาร์บิ้น – โบสถ์เซนต์โซเฟีย – ถนนจง หยาง– งานเทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 02.00 น. เดินทางโดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU 548 นำท่านเหินฟ้าสู่มหานครเซี่ยงไฮ ้ 07.00 น. ถึงสนามบินผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นมหานครยุคใหม่ของจีน และถูกขนานนามว่า นครปารีสแห่งตะวันออก ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำหวังผู่ ซึ่งมีความยาวถึง 80 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยง นครแห่งนี้ เซี่ยงไฮ้ยังเป็นเมืองเศรษฐกิจและศูนย์กลางการค้า เมืองท่าที่สำคัญที่สุดของเมืองจีน จากนั้นเดินทางต่อสู่สนามบินหงเฉียว เพื่อต่อไฟล์ทไปยังเมืองฮาร์บิ้น 08.45 น. โดยสายการบินภายในประเทศสู่เมืองฮาร์บิ้น โดยเที่ยวบินที่ MU 1548 11.35 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองฮาร์บิ้น บ่าย อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) ชม “โบสถ์เซนต์โซเฟีย” 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง และสวยที่สุดในเมืองฮาร์บิ้น มีรูปแบบของสถาปัตยกรรมนีโอกอธิค อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นเดินเล่นที่ “ถนนจงหยาง” ย่านการค้ากลางเมืองที่มีสิ่งก่อสร้าง แบบสถาปัตยกรรมนีโอกอธิคทรงยุโรปมากมาย เป็นถนนสายช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเมืองฮาร์บิ้น และ ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) หลังอาหารค่ำ เดินทางเข้าสู่ “งานเทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง” ชมความงดงามของโคมไฟน้ำแข็งยามค่ำคืน สัมผัสความยิ่งใหญ่ตระการตา พร้อมความหนาวเย็นสุดขั้วหัวใจ

ในโลกของหิมะและน้ำแข็ง ได้เวลาอันสมควร พาท่านเข้าสู่ที่พัก ณ KUNLUN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เมืองฮาร์บิ้น – เกาะพระอาทิตย์ – สวนเจ้าหลิน – สวนสตาลิน – สินค้าพิ้นเมือง

เช้า อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ที่ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางเข้าสู่ “เกาะพระอาทิตย์” สัมผัสกับงานเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในฮาร์บิ้นและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ชมโลกแห่งหิมะที่มีมีพื้นที่ 370 ตร.ก.ม. พร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นติดลบกว่ายี่สิบองศา ชมการงานแกะสลักจากน้ำแข็งในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น ปราสาท พระราชวัง หอน้ำแข็ง ภูเขา มังกร หงส์ กำแพงยักษ์ ให้ท่านได้สัมผัสใกล้ชิด ซึ่งล้วนแต่วิจิตรงดงามตระการตาที่จะประทับใจไปนานแสนนาน เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) บ่าย ชมงานเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งที่ “สวนเจ้าหลิน” อีกที่หนึ่งซึ่งมีการจัดการน้ำแข็งที่สวยงามทุกปี เพลิดเพลินกับการชมน้ำแข็งที่สลักเป็นรูปต่างๆ ซึ่งมีขนาดเล็กจนไปถึงขนาดใหญ่ เช่น พระราชวัง ดูสวยสดงดงามยิ่งนัก เทศกาลนี้มีระยะเวลากว่า 2 เดือน และเนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ต่างก็มุ่งหน้ามาชมความงามงดงามของเทศกาลนี้ จากนั้นชม “สวนสตาลิน” ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1953 เพื่อป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกันในขณะนั้นระหว่าง สองชาติมหาอำนาจแห่งโลกคอมมิวนิสต์ ซึ่งสวนแห่งนี้เป็นสวนพฤกษาชาติที่ถูกจัดวางในสไตล์รัสเซีย และตกแต่งด้วย ต้นไม้,แปลงดอกไม้ และชุดสลักหิน นอกจากนั้นยังเป็นจุดชมทัศนียภาพของม่น้ำซงฮัวซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ด้วยจากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพิ้นเมืองตามอัธยาศัย ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) หลังอาหารค่ำ พาท่านกลับเข้าสู่ที่พัก ณ KUNLUN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ เมืองฮาร์บิ้น – เมืองเซี่ยงไฮ้ – เขตไว่ทัน – หอไข่มุก – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ถนนนานกิง – กายกรรม ERA เช้า อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ที่ห้องอาหารของโรงแรม คืนห้องพักตามเวลานัดหมาย พร้อมสัมภาระกระเป๋า เพื่อออกเดินทาง 12.35 น. โดยสายการบินภายในประเทศบินสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ MU 5614 15.15 น. เดินทางถึงสนามบินหงเฉียว เมืองเซี่ยงไฮ้ (อาหารกลางวัน บริการบนเครื่อง) บ่าย ตามรอยเจ้าพ่อเซียงไฮ้ที่ “เขตไว่ทัน” ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่ มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่น ของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสำนักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติเป็นต้น จากนั้นเดินทางไปยัง “หอไข่มุก” ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ จุดสำคัญที่ท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกมากที่สุด มีความสูง 468 เมตร นับเป็นหอส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงอันดับ 3 ของโลก โดยรูปร่างของหอไข่มุก จะมีรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์และสวยงาม ประกอบไปด้วยไข่มุก 3 เม็ดใหญ่เล็ก วางเรียงในระดับความสูง ที่แตกต่างกันบนเสาที่มีฐาน 3 ต้น นำท่านขึ้นลิฟท์ที่มีความเร็วสูง 7 เมตรต่อวินาที ไปยังหอไข่มุกเพื่อชม วิวทิวทัศน์อันงดงามของเมืองเซี่ยงไฮ้ พิเศษสุด ! พาชม “พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง” ที่จัดแสดงเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของเมืองเซี่ยงไฮ้ได้อย่างดีเยี่ยมและสมจริงที่สุด ตั้งแต่ยุคร้อยปีที่ผ่านมาจนถึงยุคสงครามฝิ่น เรื่อยมาจนถึงเซี่ยงไฮ้ยุคใหม่ ที่มีแต่ความเจริญก้าวหน้า จากนั้นช้อปปิ้งต่อที่ “ถนนนานกิงหรือนานกิงลู่” ถือเป็นถนนสายเก่าแก่ของเมืองเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีความยาวถึง 5.5 กม. และยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยและคึกคักมากที่สุดในบรรยากาศของถนนคนเดิน มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้านขายของแบรนด์เนมทั้งของแท้และของเลียนแบบ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายของแห้ง ขนมขบเคี้ยว ร้านอาหารจีน ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดต่าง และร้านค้าท้องถิ่นต่างๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อหาของฝาก และต่อราคาอย่างสนุกสนานตามอัธยาศัย ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) หลังอาหารค่ำชม “กายกรรม ERA” สุดยอดไฮเทค ตระการตาด้วยแสง สี เสียง ชมการแสดงที่งดงาม อ่อนช้อย และเตรียมหัวใจของคุณให้พร้อมที่จะสัมผัสกับความผาดโผน ตื่นเต้น เร้าใจ โดยเฉพาะโชว์ชุดมอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลก และชุดวงล้อผาดโผน (เป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของนักแสดงที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี ไม่ควรลอกเลียนแบบ) ได้เวลาอันสมควร พาท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Holiday Inn Express SHANGHAI หรือเทียบเท่า วันที่ห้า เมืองเซี่ยงไฮ้ – วัดพระหยก – ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ – พิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ – ไข่มุกน้ำจืด – โรงงานผลิตผ้าไหม – ตลาดหลงหัว – นั่งรถไฟแม่เหล็ก – สนามบินเซี่ยงไฮ้ – สนามบินสุวรรณภูมิ เช้า อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ที่ห้องอาหารของโรงแรม ชม “วัดพระหยก” ตั้งอยู่ด้านเหนือของนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ของคนเซี่ยงไฮ้ โดยพระฮุ่ยเกินแห่งวัดผู่โถวซานได้อัญเชิญพระหยกขาวพม่า 5 องค์ มาจากประเทศจีน และประดิษฐาน
พระหยก 2 องค์ ณ วัดพระหยก ในปี ค.ศ. 1928 พระหยกปางสมาธิ เนื้อหยกขาวสูง 1.9 เมตร ประดิษฐาน ณ ชั้นสองของวิหารเก็บพระธรรม พระหยกปางไสยาสน์ ยาว 69 เซนติเมตร ประดิษฐาน ณ ชั้นล่าง หน้าห้องรับแขก ให้ท่านนมัสการกราบไหว้พระขอพรเพื่อความป็นสิริมงคล จากนั้นพาท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้า โดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนที่ “ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ” พร้อมรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี และรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้” ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1952 และมาสร้างใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ. 1994 ด้วยงบประมาณถึง 700 เหรียญสหรัฐ เพื่อเก็บรวบรวมเรื่องราวของจีน ตลอดจนทรัพย์สมบัติอันประเมินค่ามิได้ ที่ยังหลงเหลืออยู่ให้ชมเป็นบุญตา พิพิธภัณฑ์นี้แบ่งออกเป็น 11 ห้องแสดงศิลปะ และ 3 ห้องจัดนิทรรศการ ในแต่ะละห้องศิลปะจะจัดแสดงศิลปะหลักๆของจีน ได้แก่ เครื่องทองเหลืองโบราณ เครื่องเซรามิกโบราณ งานวาด งานเขียนลายมือ งานแกะสลักโบราณ เครื่องหยกโบราณ เหรียญ เครื่องแต่งบ้านที่ใช้ในสมัยราชวงศ์หมิง และ ชิง ตราประทับ รวมถึงศิลปะโบราณของชนชาติต่างๆที่อาศัยในจีน เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) บ่าย จากนั้นพาชมธุรกิจ “ไข่มุกน้ำจืด” ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ ปัจจุบันประเทศจีนสามารถผลิต เพื่อส่งออกไปขายทั่วโลกได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 199,500 กิโลกรัม นับว่าเป็นประเทศที่ผลิตไข่มุกน้ำจืดรายใหญ่ที่สุด ในเวลานี้ ให้ท่านได้มีโอกาสเลือกซื้อไข่มุก ครีมบำรุงผิวไข่มุกธรรมชาติที่เหมาะกับทุกสภาพผิว เพื่อบำรุงผิวหน้าและกายให้เปล่งปลั่งและขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติ แวะชม “โรงงานผลิตผ้าไหม” ผ้าไหมจีน มีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติ พิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ท่านจะได้ชมวิธีการสาวเส้นไหมออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็กๆ ซึ่งมีความเหนียว และเป็นมันวาวสวยงาม เหมาะต่อการนำไปทอเป็นผืนผ้าพันธุ์ไหม ทั้งแบบใช้เครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม จึงเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและของใช้เอง ตะลุยช้อปปิ้งที่ “ตลาดหลงหัว” (คล้ายตลาดเซียงหยางเก่า) แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมเลียนแบบแห่งใหม่ ขายสินค้าอาทิเช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ไม้กอล์ฟ ฯลฯ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งและต่อราคาตามอัธยาศัยแบบจุใจ ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) หลังอาหารค่ำ นั่งรถไฟแม่เหล็กความเร็วสูงที่สุดในโลก 430 กม./ชั่วโมง ไปยังสู่สนามบินเซี่ยงไฮ้ ด้วยเวลาเพียง 7 นาที 21.40 น. บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU 547

01.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ