ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หวงซาน ผู่โถวซาน 6 วัน 5 คืน

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พัก2 ท่าน/ห้อง 36,800.-บาท
ราคาเด็กมีเตียง 35,800.- บาท
เด็กไม่มีเตียง 34,800.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 4,800.- บาท หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมัน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป – กลับ(ตั๋วกรุ๊ป) ,ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ – ค่าโรงแรม (พักห้องละ 2 ท่าน) ,อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ – มัคคุเทศก์บรรยายไทยที่ให้การดูแลท่านตลอดการเดินทาง – ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ อาทิเช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % – ค่าทิปต่างๆ