ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ฉลองเทศกาลสงกรานต์ เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู๋ซี 6 วัน 4 คืน

ราคา :

อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋ว
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน / ห้อง) 28,800 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,200 บาท

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**
*** ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ ในการออกเดินทาง จะต้องมี ผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไปค่ะ ***

อัตรานี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ(ตั๋วกรุ๊ป)

– ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. ค่าที่พักโรงแรม (2ท่าน/ห้อง) – ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าวีซ่าปกติ 4 วันทำการ – บัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ – อาหารครบทุกมื้อตามรายการ – ค่าประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่งๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, – ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น. – ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น อัตราวันละประมาณ 10 หยวน / คน / วัน – ค่าน้ำหนักเกิน 20 ก.ก. – ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %และ ภาษีนักท่องเที่ยว ( ถ้ามี )

เอกสารในการยื่นวีซ่า

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุ) 2. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง – 2 นิ้ว ท่านละ 1 รูป (รูปพื้นหลังสีขาวอย่างเดียว รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 3.กรุณาแจ้งที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ของที่บ้านและสถานที่ทำงานที่ตรงตามความเป็นจริง

4. ระยะเวลาในการทำวีซ่า 4 วันทำการ