ทัวร์จีน เจิ้งโจว ซีอาน ชมงาน International Horticultural 6 วัน 4 คืน (MU)

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก(มีเตียง)
นอนกับผู้ใหญ่2 ท่าน

ราคาเด็ก(ไม่มีเตียง)
นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว
เพิ่ม

10-15, 19-24
24-29 พ.ค. 54

32,900

31,900

30,900

4,000

14-19 ก.ค. 54

32,900

31,900

30,900

4,000

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

21,900

20,900

19,900

4,000

หมายเหตุ -โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจำนวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย

อัตรานี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด -ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) -ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ -ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ -ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ –ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท) -ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต -ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน

อัตรานี้ไม่รวม

-กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด  20  กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ  500  บาท -ค่าทำหนังสือเดินทาง -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีดฯลฯ -ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ -ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% -ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 10 หยวน / วัน / คน -ค่าทิปคนขับรถ วันละ 10 หยวน / วัน / คน ประกาศ  เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้นทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี

น้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง