ทัวร์จีน ปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น-เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 7 วัน 5 คืน

อัตราค่าบริการ    ปักกิ่ง ฮาร์บิน7 วัน 5 คืน                                                              

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

เด็กอายุต่ำกว่า
12 ปี ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

27 ธ.ค.53 – 2 ม.ค.54// 3-9 ม.ค. 54

28,900

28,900

28,900

4,500

อัตราค่าบริการรวม – ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป – กลับ ตลอดเส้นทาง -ค่าโรงแรม (พัก2ท่าน/ห้อง) ตามระบุในรายการ -ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ                                                   -ค่าวีซ่าปกติ 4 วันทำการ(พาสปอร์ตไทยเท่านั้น) -ค่าพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่                                   -ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม -ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและและภาษีสนามบินไทย-จีน -ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ฯ

อัตราค่าบริการไม่รวม

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม-อาหาร ที่มีการสั่งเพิ่มทั้งที่ภัตตาคาร และในห้องพัก,ค่าชม VDOในห้องพัก, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด เป็นต้น -ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าทำเอกสารของคนต่างด้าวทุกประเภท -ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) -ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นอย่างวันละ 10 หยวน/คน และ ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่นวันละ 10 หยวน/คน

เอกสารในการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (สำหรับหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)

1.  หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง 2.  รูปสี(เท่านั้น) ถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 ? นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ สำหรับหนังสือเดินทางอื่นๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม จากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ -สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพิ่มท่านละ 3,300 บาท และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป -ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว -หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสาร พาสปอร์ตพร้อมรูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอก เอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่) หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,450 บาท กรณีท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้าเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้ 1.ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท 2.ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท