ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (MU)

อัตราค่าบริการ  

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
 มีเตียง

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

26-31 ก.ค.54
4-9,18-23,25-30 ส.ค. 54 

28,900.-

27,900.-

26,900.-

3,500.-

อัตรานี้รวม -ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด -ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ(พักสองต่อหนึ่งห้อง) -ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ                               -ค่ารถรับ-ส่ง นำเที่ยวตามรายการที่ระบุ -ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ               -ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท) -ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทฯกรรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

-ค่าน้ำหนักกระเป๋าในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ -ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

-ค่าทิปวันละ 20หยวน/ท่าน (ไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ)

เอกสารในการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (สำหรับหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)

หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน(หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) 

– รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1 ?   หรือ  2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ (ต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์)

กรณีท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้าเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้ -ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท -ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท