ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน

วันแรก กรุงเทพฯ – คุนหมิง 17.00 น. ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 (ประตู 10) เคาเตอร์ U 15 – U 21 สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน 19.25 น. ออกเดินทางสู่นครคุนหมิงโดยเที่ยวบินที่ MU742 22.35 น. ถึง ท่าอากาศยานอูเจียป้า เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณะรัฐบาลจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 6,200 ฟุต คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศ ที่ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก พัก Enjoying International Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สอง ต้าหลี่(BUS) – หมู่บ้านชนกลุ่มน้อยเผ่าหยี – สวนสาธารณะเอ๋อไห่ – เมืองโบราณต้าหลี่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชมุ่งสู่ เมืองต้าลี่ เมืองโบราณแห่งวัฒนธรรมโบราณศูนย์กลางของชนเผ่าชาวไป๋ ของมณฑลยูนนาน นำท่านมุ่งสู่ความสมบูรณ์ เมืองฉู่สงเป็นถิ่นที่ อยู่เดิมของชนเผ่าหยี เป็นชนเผ่าโบราณซึ่งอาศัยอยู่รวมกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท่านจะได้ชมเมืองโบราณซึ่งมีความงดงาม และมีรูปแบบเฉพาะของตนเองไม่เหมือนใครซึ่งหาชมได้อยาก เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม สวนเอ๋อไห่ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะ อยู่ใกล้ทะเลสาบเอ๋อไห่ มีธรรมชาติที่สวยงามมาก และนำท่านเที่ยวชมความงดงามของ เมืองโบราณต้าหลี่ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรหนานเจ้า มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1000 ปีมีกำแพงเมืองที่สวยงาม บนกำแพงยังมีหอซึ่งมีป้ายหินแกะสลักคำว่า ต้าหลี่ ถ้าท่านได้มาถึงจุดนี้เสมือนว่ามาถึงอาณาจักรหนานเจ้า ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พัก Asia Star Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สาม เจดีย์ 3 องค์ (ไม่เข้า)- หมู่บ้านสี่โจว- ลี่เจียง- สระมังกรดำ- เมืองโบราณลี่เจียง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เจดีย์ 3 องค์ ที่ขึ้นชื่อ และมีชื่อเสียงของเมืองต้าหลี่ ซึ่งตั้งอยู่ในวัดฉงเซิ่ง บริเวณทางเหนือของเมืองเก่าต้าหลี่ ห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร เจดีย์ทั้ง 3 องค์นี้สร้าง ไม่พร้อมกัน และมีขนาดต่างกัน องค์ใหญ่สร้างในสมัยราชวงศ์ถัง ทำเป็นชั้นๆ เช่นเดียวกันรวม 10 ชั้น เป็นรูปแปดเหลี่ยม เมื่อคราวที่เกิดแผ่นดินไหว ในต้าหลี่ ทำให้เจดีย์องค์เล็กทั้ง 2 องค์เอียงเข้าหาเจดีย์องค์ใหญ่ แต่ไม่ล้ม ส่วนเจดีย์องค์ใหญ่ตอนแรกเกิดรอยแตกร้าว แต่ภายหลังรอยร้าวได้หายไป ชมหอระฆังสูงประมาณ 5 ชั้น (ถ่ายรูปด้านนอก) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสี่โจว ท่านจะได้ชม พิธีชงชาสามจอกที่มีรสชาติแปลก ซึ่ง เป็นประเพณี และวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวไป๋ พร้อมให้ท่านได้ชิมชา 3 จอก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลี่เจียง ชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระมังกรดำ อยู่ที่ทางชานเมืองด้านเหนือ เล่ากันว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อน ที่นั่นยังเป็นบ่อน้ำธรรมดา อยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านเห็นมังกรดำโผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ำแห่งนั้น ชาวนาซีมีความเชื่อเรื่องมังกรอยู่แล้ว จึงตั้งชื่อบ่อน้ำนั่นว่า สระมังกรดำ ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะ ที่สวยงาม จัดสร้างสะพาน ศาลาพักผ่อนแบบเก๋งจีน สองข้างทางมีต้นเกาลัดขึ้นเต็ม มีเนื้อที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร ได้มีการจัดแบ่งส่วนอย่างเหมาะสม เป็นบ่อน้ำใน และบ่อน้ำนอก มีสะพานหินอ่อนกั้น น้ำในบ่อผุด ขึ้นมาจากใต้ดินในลักษณะเป็นตาน้ำ น้ำใสจนมองเห็นก้นบ่อที่มีสาหร่ายได้อย่างชัดเจน และ ชมเมืองเก่าดาหยันหรือเมืองเก่าลี่เจียง ที่มีประวัติ 800 กว่าปี และยังคงรักษาความงามในอดีตไว้เป็นอย่างดี ทางเดินที่ปูด้วยหินอัดแน่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ลำธารที่ไหลผ่านเกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโค้งหินที่เก่าแก่ ต้นหลิวริมธารที่ปลิวไปมาตามสายลม ทั้งหมดเหล่านี้ได้ทำให้เมืองเล็กๆ แห่งนี้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ของโลก โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศเมื่อปี ค.ศ. 1997 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พัก Lijiang Shiner Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก(ทุ่งหญ้าหวินซานผิง) – โชว์ใหญ่ลี่เจียง – อุทยานน้ำหยก – วัดอวี้เฟิง – เมืองโบราณซู่เหอ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่บริเวณ ทุ่งราบหวินซานผิง ที่มีต้นสนอายุกว่าพันปีเพื่อชมทัศนียภาพอันแสนงดงามของธรรมชาติและจากที่นี่ท่านสามารถมองเห็นความงามของ เทือกเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้ สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 5,596 เมตร ซึ่งมองดูแล้วมีลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาแห่งนี้ ทุ่งราบหวินซานผิงเป็นทุ่งหญ้าที่เขียวขจี อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 3,000 เมตร ซึ่งท่านสามารถชื่นชมธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยขุนเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ แต่พอถึงฤดูหนาวเมื่อยาม ที่หิมะปกคลุมได้ที่ก็จะกลาย เป็นลานน้ำแข็งเหมาะแก่การเล่นกีฬาฤดูหนาว ชมทิวทัศน์ของภูเขาหิมะ ที่โอบล้อมรอบตัวเรา ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเผ่านาซีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และนำท่านชม โชว์ใหญ่ลี่เจียง ผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง ตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม อุทยานน้ำหยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติ ประกอบด้วยประตูสวรรค์ ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกร ที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกชื่อว่า มังกรออกถ้ำ ชั้นที่สองชื่อว่า มังกรเล่นน้ำ ชั้นที่สามชื่อว่า มังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดา ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี จากนั้นนำท่านสู่ วัดอวี้เฟิง ซึ่งเป็นวัดลามะทิเบต ที่เก่าแก่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1756 ภายในบริเวณวัดจะปลูก ต้นฉาฮวาหรือคามิเลียขนาดยักษ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งมีดอกคล้ายกุหลาบ บางต้นมีอายุเก่าแก่ร่วม 600 ปี และสามารถออกดอกได้มากถึง ครั้งละ 10,000 ดอก จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณซู่เหอ ซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณกว่า 900 ปี ของชาวเผ่านาซีที่มีความเป็นธรรมชาติของชาวท้องถิ่นจริงๆ ไม่ได้ แต่งเติมใดๆ ชมร้านค้าหัตถกรรมฝีมือชาวบ้าน เช่น ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋าหนัง รองเท้าหนังแท้ๆเครื่องประดับ ตลอดจนบ้านเรือนที่เรียงรายและล้อมรอบด้วยคูน้ำตามธรรมชาติที่ไหลลงมาจากเขาหิมะมังกรหยก และมี Villa ขนาดเล็กเรียงรายตลอดทั่วบริเวณ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สุกี้ปลาแซลมอน พัก Lijiang Shiner Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ห้า ลี่เจียง – คุนหมิง – วัดหยวนทง – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม …….. นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบินไชน่าอีสเทรินแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU…….. …….. ถึงเมืองคุนหมิง จากนั้นนำท่านชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็น “วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง” มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม และทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง นำท่านนมัสการ พระพุทธชินราชจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย สมัยที่ พณ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการอัญเชิญมาประดิษฐานมาที่วัดแห่งนี้ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สุกี้เห็ด จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง คุนหมิง ณ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียง ที่คนไทยขนานนามให้ว่า โบ๊เบ๊คุนหมิง ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า อาทิเช่น เครื่องประดับแฟชั่น, เครื่องหนัง, นาฬิกา, เห็ดหอม และอาหารแห้งนานาชนิด ตามอัธยาศัย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารซีฟู้ด 23.35 น. เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไชน่าอีสเทรินแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU741

01.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ