ทัวร์จีน คุนหมิง – ต้าลี่ – ลี่เจียง – จงเตี้ยน 6 วัน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  นำท่าน เยี่ยมชมหมู่บ้านชาวไป๋ ชมศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าไป๋ อาทิ การแสดงนาฎศิลป์ พิธีการแต่งงาน วิธีการชงน้ำชา 3 ถ้วย 3 รส ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของชน ชาวไป๋ ที่หาดูได้ยาก  นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองลีเจียงใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สระน้ำมังกรดำ หรือ สระน้ำ มังกรดำเฮยหลงถาน ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่มีตำนานเล่ากันว่าในอดีตมีมังกรปรากฏกายอยู่ใน ห้วงน้ำแห่งนี้ ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์บริเวณสะพานหินอ่อนที่สวยงามเป็นเลิศสวนนี้ยังสามารถมอง เห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะมังกรหยกที่สวยงามได้อีกด้วย  จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโบราณซู่เหอ  นำทุกท่านนั่งรถม้า ชมตัวเมืองโบราณซึ่งมีชื่ออีกว่าหมู่บ้านหลงเฉวียว มีความหมายว่าน้ำพุมังกร นักเดินทางชื่อดังในสมัยราชวงค์หมิงได้เขียนถึงเส้นทางนี้และบันทึกในการท่องเที่ยวของท่านว่า  ในสมัยราชวงค์หมิงที่นี่ก็ได้เป็นเมืองรอง ที่สำคัญของเมืองลี่เจียง และยังเป็นเมืองเก่าที่ใช้เป็นเส้น ทางม้าสู่เมืองลี่เจียงโดยบริษัทเติ่เย่ลงทุน 500 ล้านหยวนดำเนินอนุรักษ์ และพัฒนาเนื้อที่ซึ่งเป็น ส่วนสำคัญของมรดกของโลกโดยสร้างเป็น เมืองกลางไร่ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (อาหารไทย) ณ โรงแรมลี่เจียงแกรนด์  ทานอาหารเลิศรส อาทิเช่น ผัดกะเพราหมูสับ, ต้มยำไก่ , ปลาราดพริก ,แกงเขียวหวานไก่ , ผัดผักรวมมิตร ,ผัดพริกแกงหมู, ไข่เจียว และผลไม้ตามฤดูกาล (เมนูนี้อาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับวัตถุดิบในการปรุง และสภาพอากาศ) นำท่านชม เมืองเก่าลี่เจียง (ต้าเอี้ยนเจิ้น) ประชากรของลี่เจียงส่วนใหญ่เป็น ชนเผ่าน่าซีอาศัยอยู่ตั้งแต่ราชวงศ์ซ้อง ในบริเวณที่มีลักษณะคล้ายหินฝาหมึกจีนโดยมีแม่น้ำ ล้อมรอบ ทางตะวันตกมีภูเขาซีซาน ทางเหนือมีภูเขาเซียงหมิงซาน ถนนหนทางปูด้วยหินอู่ฮัวสือ อันมีจุดเด่นคือ ฤดูฝนจะไม่มีดินเลอะและฤดูร้อนก็จะไม่มีฝุ่น อีกทั้งเป็นเมืองที่ไม่มีกำแพงล้อมรอบ มีคุณค่าในด้านการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยามค่ำคืนก็มีการประดับไฟแสงสีงดงามอีกด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ตลาดสี่เหลี่ยม “ ต้าเอี้ยนเจิ้ง ” ซึ่งเต็มไปด้วยสินค้าพื้นเมืองมากมาย พักที่  SHINER LIJIANG  HOTEL หรือเทียบเท่า