ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน

อัตราค่าบริการ
วันที่ 11,18,25 ส.ค. 52 ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 25,900.- บาท
วันที่ 1,8,15,22,29 ก.ย. 52 ผู้ใหญ่ราคาราคา 26,900.- บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ ราคาเท่าผู้ใหญ่ (ผู้ใหญ่ 1 ท่าน+เด็ก1 ท่าน)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลดจากราคาผู้ใหญ่ 1,000.- บาท(ผู้ใหญ่ 2 ท่าน+เด็ก1 มีเตียงเสริม)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลดจากราคาผู้ใหญ่ 2,000.- บาท(ผู้ใหญ่ 2 ท่าน+เด็ก1 ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ 5,000.-บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ (ตลอดเส้นทาง) 2. ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน โรงแรมระดับ 4 ดาว 3. ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย – จีน (ทุกแห่ง) 4. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000.- บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ 6. ค่ารถรับ – ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 8. บริการน้ำดื่มบนรถท่านละ 1 ขวด / วัน 9. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า – แจ้งออกของคนต่างด้าว

4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน และคนขับรถ วันละ 10 หยวน ต่อวัน ต่อคน