ทัวร์จีน กุ้ยหลิน-ถ้ำเงิน-ล่องแพพบมังกร 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินโอเรียนไทย (OX)

อัตราค่าบริการ (สำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย)
ผู้ใหญ่  พักห้องละ 2 ท่าน                       ท่านละ          14,900           บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                  ท่านละ            4,000          บาท

** บังคับทิปไกด์จีน คนขับรถ 10 หยวน ต่อ ท่าน ต่อ วัน **
ราคาโปรโมชั่น  ไม่มีราคาเด็ก   ไม่แจกกระเป๋า

ชาวต่างชาติโปรดสอบถาม

อัตรานี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน โอเรียลไทย(OX) ไฟล์ทเหมาลำ -ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) -ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ -ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ -ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี -ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท) สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย -ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท

(ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม

-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน, คนขับรถวันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน หมายความว่า ท่านเดินทาง 6 วัน  จะต้องจ่ายไกด์ 60 หยวน คนขับรถ 60 หยวน สำหรับ

หัวหน้าทัวร์ไทยขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน

-กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท -ค่าทำหนังสือเดินทาง -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด   ฯลฯ -ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ -ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%