ทัวร์จีนปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (CA)

อัตราค่าบริการ (สำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย) 
เดินทางวันที่ 28 ก.ย. – 2 ต.ค. 55

ผู้ใหญ่   พักห้องละ 2 ท่าน        ท่านละ          16,900.-       บาท

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                    ท่านละ            5,000.-       บาท

กรุณาเตรียมทิปไกด์จีน และคนขับรถ 10 หยวนต่อท่านต่อวัน ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก

อัตรานี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินแอร์ ไชน่า (CA) -ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) -ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ -ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ -ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ -ค่าไกด์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี -ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท) -ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท)

ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม

-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน, คนขับรถวันละ 10 หยวน  สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน -กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกิน กิโลกรัมละ 500 บาท -ค่าทำหนังสือเดินทาง -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด   ฯลฯ -ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ -ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%