ทัวร์จีนคุนหมิง ป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง 4 วัน 3 คืน

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน 15,899.- บาท
ผู้ใหญ่ 1ท่าน พักกับเด็ก 1 ท่าน (อายุ 2-11ปี) 15,899.- บาท
ผู้ใหญ่ 2ท่าน พักกับเด็ก 1 ท่าน (อายุ2-11ปี) เสริมเตียง 15,000.- บาท
ผู้ใหญ่ 2ท่าน พักกับเด็ก 1 ท่าน (อายุ2-11ปี) ไม่เสริมเตียง 14,000.-บาท
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500.-บาท

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (พักสองท่าน/สามท่านต่อหนึ่งห้อง) 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 4. ค่าภาษีสนามบินไทย-จีน 5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ 6. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ 7. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท) 8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่ มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ 3. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 4. ค่าทำหนังสือเดินทาง 5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% 7. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10หยวน/ท่าน ค่าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวน/ท่าน

เอกสารในการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (สำหรับหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม)

2. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1 1/2 หรือ 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ (ต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์)