ทัวร์จอร์แดน 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน โรยัล จอร์แดนเนียล (RJ)


อัตราค่าบริการ
 07-13 / 10-16 ส.ค. / 28 ก.ย. – 04 ต.ค.55
ผู้ใหญ่พักห้องคู่    58,999  บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม   50,999   บาท
เด็กอายุ 2- 6 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม     48,999  บาท
พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่ม   6,500  บาท

อัตรานี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการแห่งชาติ โรยัลจอร์แดนเนี่ยล ชั้นประหยัด -ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง -ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 4 คืน -ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ -ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ -ค่าขี่ม้าที่เมืองเพตร้า และค่านั่งรถเที่ยวทะเลทรายวาดิรัม -ค่าวีซ่าประเทศจอร์แดน (ไม่เสียค่าวีซ่า ในกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ) -ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์ -ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) -ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี

ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรานี้ไม่รวม

-ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง -ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ -ค่าเช่าผ้าเช็ดตัวและค่าเช่าตู้ล็อคเกอร์ ที่โรงแรม เดดซี รีสอร์ท แอนด์ สปา -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ -ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ -ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ -ค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ 3 USD / เที่ยว / ท่าน -ค่าทิปคนขับรถที่ทะเลทราย วาดิรัม ท่านละ 1 USD / เที่ยว / ท่าน -ค่าทิปมัคคุเทศก์ และ พนักงานขับรถในประเทศจอร์แดน (โดยเฉลี่ยไกด์ท้องถิ่น 3 และคนขับรถ 2 ยูเอสดอลล่าร์ / ท่าน / วัน ) เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้าประเทศจอร์แดน

-หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุในวันเดินทางมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 2 หน้า