ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน (TG)

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
(นอนกับผู้ใหญ่1 ท่าน)

เด็กอายุต่ำกว่า12 ปี
(นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(เสริมเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12 ปี
(นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยว

วันที่ 31 พ.ค.-04 มิ.ย. 55

22,900

22,900

21,900

20,900

4,000

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

16,900

16,900

15,900

14,900

4,000

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนาม ของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, หินทิเบต ซึ่งจำเป็น ต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยว ทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้น อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

อัตรานี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด -ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) -ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ -ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ -ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ -ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท) -ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต -ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน 

อัตรานี้ไม่รวม

-กระเป๋าเดินทาง -กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด  20  กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกิน กิโลกรัมละ  500  บาท -ค่าทำหนังสือเดินทาง -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ -ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ -ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว -ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%