ทัวร์กรีซ เกาะมิโคนอส-เกาะซานโตรินี่ 8 วัน (TG)

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่านราคาท่านละ  98,900.- บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน ราคาท่านละ  89,900.- บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน ราคาท่านละ  87,900.- บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 12,000.- บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นท่องเที่ยว สายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-เอเธนส์-กรุงเทพฯ -Tax-Insurance-Fuel Charge ที่เรียกเก็บเพิ่มโดยสายการบิน หากทางสายการบินมี การเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่าน ตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือน มิถุนายน 2554 -ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทาง เกาะซานโตรินี่-กรุงเอเธนส์ -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง -ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า -ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 ดาว จำนวน 5 คืน พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ -รถโค้ชปรับอากาศสภาพดี พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 12 ชั่วโมง/วัน) -ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ -ค่าอาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวัน 6 มื้อ และอาหารค่ำ 5 มื้อ -หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว ให้ความรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอำนวยความ สะดวกตลอดการเดินทาง -ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) -ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ ในความดูแลของท่านเอง น้ำหนักจะต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม -สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า แบบมีล้อลาก ท่านละ 1 ใบ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าแฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ -ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3EUR/ท่าน/วัน), คนขับรถ (3EUR/ท่าน/วัน) (คิดเป็น 6 วัน รวมเท่ากับ 36EUR) -ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามธรรมเนียม ท่านละ 3EUR/ท่าน/วัน (คิดเป็น 7 วัน รวมเท่ากับ 21EUR) -ค่าแปลเอกสารในการยื่นวีซ่า -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% -อัตราผกผันน้ำมันและภาษีต่าง ๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน

หมายเหตุ

กรณีที่ต้องการจะแยกไปหรือแยกกลับจากกรุ๊ปทัวร์ จะต้องดำเนินการขอวีซ่าด้วยตนเอง และต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  1. ใบประกันสุขภาพวงเงินขั้นต่ำ 1,500,000.- บาท                       2. ใบจองโรงแรมที่พัก กรณีเอกสารที่ต้องแปลภาษาอังกฤษ ต้องแปลจากสถาบันที่กระทรวงการต่างประเทศ ให้การรับรองเท่านั้น เอกสารสำเนาที่เป็นภาษาไทย ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยสถาบันที่ได้การรับรองจาก กระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องแสดงตัวที่สถานทูตกรีก ณ วันที่สถานทูต กำหนดคิวในการยื่นวีซ่า การพิจารณาว่าจะอนุมัติวีซ่าหรือไม่ อยู่ที่ดุลพินิจของสถานทูต บริษัททัวร์เป็นเพียง ตัวแทนในการยื่นวีซ่าแทนท่านเท่านั้น ซึ่งทางสถานทูตอาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ บางกรณี การที่ท่านเตรียมเอกสารที่ดี และครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบของสถานทูตนั้น จะช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายขึ้น สถานทูตอาจเลือกสุ่มตัวอย่างในการเรียก สัมภาษณ์ หรือเก็บหนังสือเดินทางของท่านมาทำการตรวจ หลังจากท่านเดินทางกลับ มาถึงเมืองไทยแล้ว