ทัวร์กรีก กรีซ 7 วัน เอเธนส์ – เดลฟี-เกาะเอกิน่า – เกาะโพโรส – เกาะไอดร้า -คลองคอรินท์ – ไมซีเน่

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เอเธนส์ (-/-/D) 06.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ ท่านจะได้พบกับเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 08.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ (ATHENS) ประเทศกรีซ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 613 11.35 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮา 12.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ (ATHENS) ประเทศกรีซ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 472 17.05 น. ถึง กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ดินแดนแห่งตำนานระหว่างเทพเจ้ากับมนุษย์ เป็นที่ก่อเกิดนักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้ยิ่งใหญ่ของโลก อีกทั้งเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณ ที่เป็นรากฐานของศิลปวัฒนธรรมของโลก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) พักที่ ACROPOL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 เอเธนส์- เดลฟี่- เอเธนส์ (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองธีบีส ชมทิวทัศน์ที่งดงามของหมู่บ้านอาราโชวา (Arachova) ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ เพราะได้ผ่านเข้าเขตภูเขาใหญ่ เพื่อมุ่งหน้าไปยังภูเขาลูกหนึ่งที่มีชื่อว่า ปาร์นัสซัส (Mt.Parnassos) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ เดลฟี (Delphi) นครศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญ และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรีกโบราณระหว่างศตวรรษที่ 4 – 7 ก่อนคริสตกาล ที่รู้จักกันในสมญานามว่าเป็น “สะดือของโลก” เดลฟีเป็นจุดศูนย์กลางของยุคคลาสสิค ซึ่งผู้คนนับหมื่นนับพันจากรัฐอื่นๆ ต่างเดินทางมาเพื่อขอเทพพยากรณ์จาก อพอลโล (Apollo) เพราะเป็นคำพยากรณ์ที่ทรงอิทธิพลและผู้คนเลื่อมใสที่สุดในสมัยกรีก พาท่านไปชม โบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของเทพีอะธีนา ประกอบด้วยอนุสาวรีย์ที่สวยที่สุดของเดลฟี มีลักษณะเป็นหอเสากลม แล้วเข้าสู่โบราณสถานของเทพอพอลโล แห่งเดลฟีที่ลือเลื่องภายในกรอบสี่เหลี่ยมนี้มีวิหารอพอลโลอยู่ตรงกลาง โรงละครกลางแจ้งรูปครึ่งวงกลม และสนามกีฬาอยู่บนสุด สิ่งเหล่านี้ล้วนคุ้มค่าต่อการได้ไปชม จากนั้นไปชม น้ำพุคาสตาเลีย ที่มีนำมาจากแหล่งน้ำพุร้อนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านคณะเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เดลฟี มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างอาทิ Charioteer รูปปั้นนักขับรถม้าศึกที่ขึ้นชื่อลือชา และรูปปั้นของโรมัน จำนวนมาก รวมถึงรูปปั้นครึ่งตัวบนของอันดินูส ชู้รักของจักรพรรดิเฮเดรียน รวมถึงรูปปั้นของสฟิงค์ นักกรีฑาของกรีกโบราณ จากนั้น แวะชมบริเวณเมืองใหม่ของ เดลฟี จนได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่กรุงเอเธนส์ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ ACROPOL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 เอเธนส์ (เกาะเอกิน่า – เกาะโพโรส – เกาะไอดร้า) (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านลงเรือท่องทะเลขนาดใหญ่เที่ยวชม เกาะเอกิน่า ที่แต่เดิมเคยเป็นเมืองท่าสำคัญ และเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศอยู่ภายในทะเลเอเจียน แต่เสน่ห์ที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวมากที่สุด คือ เป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศอันสวยงามของชาวกรีกศิลปิน และนักประพันธ์ชาวต่างชาติ สำหรับผู้มาเยือนเกาะเอกิน่า ท่านสามารถเดินชมรอบบริเวณท่าเรือ ซื้อภาชนะดินเผาท้องถิ่น, BBQ Seafood และ ถั่วพิสตาชิโอ ที่ปลูกออกผลได้รสชาติดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง และเป็นรายได้หลักของผู้อยู่อาศัยบนเกาะ หรือจะเลือกเช่ารถม้าชมทัศนียภาพ จากนั้นเดินทางต่อสู่ เกาะโพโรส ชื่นชมกับสถาปัตยกรรมที่มักจะเน้นสีฟ้า-ขาว ในการทาสีอาคารเรียงรายไปตามแนวท่าเรือ พักอิริยาบถด้วยการนั่งทานเครื่องดื่ม เช่น กาแฟเย็นรสชาติท้องถิ่นตามภัตตาคารกลางแจ้งที่มีอยู่มากมาย เดินทางโดยเรือสู่ เกาะไอดร้า เกาะที่รวมความงามแทบทุกประการเข้าไว้ด้วยกัน น้ำทะเลสีฟ้าสดใสสะท้อนภาพตัวเมืองโค้งเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวรอบอ่าว ตัดกับท้องฟ้าสีคราม เข็มเป็นที่เสน่หาของศิลปิน จิตรกรทั่วทุกมุมโลก ทั้งยังเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยวิจิตรศิลปะที่แยกสาขา มาจากกรุงเอเธนส์ บนตัวเกาะปราศจากยวดยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ทุกชนิดคนทั้งเกาะจะใช้ลาแทน ผู้มาเยือนไม่ควรพลาดโอกาสเดินซอกซอนไปตามกลุ่มบ้านที่เป็นสถาปัตยกรรมท้องถิ่นปลูกอยู่บนที่สูง เพื่อชมวิวอันแสนโรแมนติค (รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่เอเธนส์ ระหว่างทางแวะรับประทานอาหาร ที่เมือง Piraeus ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย) พักที่ ACROPOL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 เอเธนส์- อาโกรลิสทัวร์ – คลองคอรินท์ – ไมซีเน่ – สุสานอะกาเมมน่อน-ประตูสิงโต – นัฟปลิออน(B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำคณะเดินทางสู่ คาบสมุทรเพโลปอนเนสโดยข้ามคลองคอ-รินท์ คลองแห่งนี้มีขนาดใหญ่ สูง 78 ม. กว้าง 24 ม. และมีความยาวถึง 6,343 ม. ลึก 12 ม. โดยมีถนนและทางรถไฟเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ ให้ท่านได้บันทึกภาพเป็นที่ระลึก แล้วนำท่านเดินทางสู่ไมซีเ น่ ในเขตที่ราบอาร์จิฟ อาคารและกำแพงเมืองที่เป็นซากปรักหักพังแบบไซโคลเปียนยังคงให้นักท่องเที่ยว มายลโฉม นำท่านชมสุสานของแอกะเมมนอน ที่มีเรื่องราวอันน่าเศร้า ด้วยนางคลีเทมเนสทรา ต้อนรับแอกะเมมนอนผู้เป็นสามีเข้าสู่ประตูสิงโต (Lion Gate) เมื่อกลับมาจากกรุงทรอย นางตกแต่งประตูด้วยพรมสีม่วง และต้องการให้เดินไปตามพรมพร้อมกับคาสซานดร้า นางชู้รัก ขณะที่แอกะเมมนอน กำลังพักผ่อนอยู่ในอ่างน้ำ นางก็ใช้ขวานฟันจนตาย ในหลุมฝังศพมีการขุดพบหน้ากากความตายที่ทำด้วยทองคำ และเครื่องประดับทองคำที่งดงาม โดยจัดแสดงโชว์ไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่กรุงเอเธนส์ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย ออกเดินทางต่อสู่ นัฟปลิออน เมืองเล็กที่หรูที่สุดในดินแดนกรีซ เมืองนี้มีประเพณี และวัฒนธรรมเป็นของตนเอง และยังเคยเป็นเมืองหลวงของกรีซภายหลังการปฏิวัติระหว่างปี 1829 และ ปี 1934 บ้านแบบนีโอคลาสสิค และผังเมืองที่วางอย่างรอบคอบ ระหว่างทางแวะชม เอปิดัฟรอส เพื่อนำท่านเข้าชมโรงละครกลางแจ้งรูปครึ่งวงกลม นับเป็นตัวอย่างของโรงละครที่สร้างได้ดีเลิศ วิศวกรออกแบบให้เข้ากับระบบป้องกันเสียงสะท้อนได้ดีอย่างไม่มีใครเทียบได้สร้างด้วยหินในศตวรรษที่ 3 จุคนดูได้ 14,000 ที่นั่ง ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่กรุงเอเธนส์ และเดินทางสู่ Microlimano เพื่อรับประทานอาหารค่ำ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (Sea Food) พักที่ ACROPOL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 เอเธนส์ – อะโครโปลิส – วิหารพาร์เธนอน- พลาก้า ช้อปปิ้ง (B/L/D)

เช้า นำท่านเที่ยวชมกรุงเอเธนส์ ผ่านไปชมสถานที่สำคัญของเมืองอาทิ รัฐสภา, สุสานทหารนิรนามซึ่งปกปักรักษาโดยทหารกรีกในชุดทหารโบราณ แล้วผ่านไปชมหอสมุด และมหาวิทยาลัยแห่งเอเธนส์ แวะชมสนามกีฬาแพนเอเธียเนียน หินอ่อนรูปเกือกม้าที่สร้างโดย จักรพรรดิเฮรอด อัตติคุส ในค.ศ. 143 และปฏิสังขรณ์ใหม่หมดในค.ศ. 1896 และยังเป็นที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคสมัยใหม่ครั้งแรกอีกด้วย ผ่านชม วิหารเทพเจ้าซุส และประตูเฮเดรียนและไม่พลาดกับการไปชม อะโครโปลิส (ACROPOLIS) สูงประมาณ 90 เมตรเศษ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงเด่นในกรุงเอเธนส์ สถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศกรีซ นครกรีกโบราณนิยมสร้างอะโครโปลิสบนพื้นที่สูง โดยเป็นที่ตั้งของพระราชวังและที่อยู่ของข้าราชบริพาร ตลอดจนวิหารบูชาเทพเจ้า นครโบราณแห่งนี้เคยถูกสร้างมาก่อนการสร้างเมือง ชม พร็อพพีเลียและ วิหารพาร์เธนออน (PARTHENON) ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ 447-432 ก่อนคริสตกาล โดยสถาปนิกอิคตินุส และแคลลิเครติส วิหารพาร์เธนอนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเทพีอาเธนา (ATHENA) สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหมด ความโดดเด่นของวิหารแห่งนี้อยู่ที่เสาดอริกด้านหน้า 8 ต้น และด้านข้าง 18 ต้น รองรับจั่วมุมต่าง ๆ ได้อย่างกลมกลืน นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดในยึ 2,500 กว่าปีก่อน เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พลาก้า (PLAKA) ย่านเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอโครโปลิส อิสระให้ท่านเที่ยวซอกแซกในแหล่งรวมนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ภัตตาคาร คึกคักพลุกพล่านไปด้วยผู้คนทั้งกลางวัน และยามค่ำคืน เชิญท่านช้อปปิ้งของฝาก ของที่ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะป็นประเภทงานหัตถกรรม และงานประติมากรรมที่เกี่ยวกับเทพเจ้าของกรีก หรือจะเป็นสินค้าพวกจิวเวลรี่ และรวมถึง ของเก่าสำหรับนักสะสมก็หาได้ที่นี่ ในราคาย่อมเยาว์ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก พักที่ ACROPOL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 เอเธนส์-โดฮา (B/-/-)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ได้เวลาเดินทางสู่สนามบิน 12.45 น. เดินทางสู่โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 473 (อาหารกลางวันบนเครื่อง) 17.40 น. เดินทางถึงเมืองโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง (อาหารเย็นบนเครื่อง) 20.50 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 612

วันที่ 7 กรุงเทพฯ (-/-/-)

07.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ