ทัวรฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-เซินเจิ้น-กวางเจา 4 วัน 3 คืน (UL)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมโรงงานผ้าไหมจีนซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อและได้รับการรับรองจากรัฐบาลจีน จากนั้นนำท่านชม Splendid Of China เป็นเมืองจำลองสถานที่สำคัญต่างๆ ของจีน เช่น กำแพงเมืองจีน ,หอฟ้าเทียนถาน ,พระราชวังกู้กง เสมือนย่อเมืองจีนอยู่ในมือท่าน นำท่านชมหมู่บ้านวัฒนธรรม Cultural Village เป็นศูนย์จำลองแสดงชีวิตความเป็น อยู่และวัฒนธรรมของชนกลุ่มเผ่าน้อยใหญ่  ที่กระจายตามมณฑลต่างๆ ทั่วประเทศจีน และมีที่อยู่อาศัยของชนเผ่าต่างๆ ที่สร้างเท่าขนาดจริง  24 แห่ง จากทั้งหมด 56 เผ่า ทั่วประเทศ ท่ามกลางมวลไม้และสายน้ำที่ร่มรื่นสวยงามมีชนเผ่าเจ้าของบ้านให้การ ต้อนรับมีการแสดงกิจกรรมประจำเผ่าให้ชม เช่น การเย็บปักถักร้อย การทำขนม การ ร้องรำทำเพลง จากนั้นนำท่านชมสินค้าพื้นเมืองของเซินเจิ้น อาทิ หยก ใบชา ครีมไข่มุกฯลฯ ฝากคนที่ท่านรักและมิตรสหาย กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านไป มาบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอวู่ ซิตี้ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการต่อรอง ราคาสินค้ามากกว่า 50% ท่านจะพบกับสินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชื่อดังมากมาย อาทิ Amani ,Prada Gucci ,Burberry ,Cartier ,Chanel ,Coach ,Dior Fendi ,Louis Vuitton, Chole ฯลฯ   สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางสู่เมืองกวางเจา  กวางเจาเป็นเมืองเอกของ มณฑลกวางตุ้ง มีประชากรประมาณ 2 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อน ราชวงศ์ฉิน มีแม่น้ำจูเจียงไหลผ่านกลางเมืองจึงทำให้มีการจราจรทางน้ำที่สะดวกยิ่งและ ได้กลายเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงของโลกในเวลาต่อมาจนได้รับขนานนามว่าเป็นประตู ด้านใต้ของประเทศจีน จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก กวางเจา CANTON HOTEL  // ROSEDALE HOTEL หรือระดับเดียวกัน