ทัวรอียิปต์ ย้อนรอยอารยธรรม อียิปต์ ไคโร ปีระมิด อเล็กซานเดรีย 5 วัน (MS)

หมายเหตุ

  -เนื่องจาก ในการออกเดินทางคณะทัวร์แต่ละครั้งต้องมีผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปเท่านั้น หากผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่)ไม่ครบ 15 ท่าน เพื่อจะสามารถทำให้กรุ๊ปออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอ สงวนสิทธิ์ ในการปรับราคาทัวร์    -บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายการบิน
อัตรานี้รวม -ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy class)  ไป – กลับ กรุงเทพฯ – ไคโร – กรุงเทพฯ   โดยสายการบินอียิปต์แอร์  (ต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)   -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ Tax – Insurance – Fuel Charge  จากท่าน ตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ -ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง  คุ้มครองในวงเงินท่านละ  1,000,000  บาท และ ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000  บาท  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) -ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศอียิปต์  (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า ให้กับท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)  -ค่าที่พัก โรงแรม ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 ท่าน)  พร้อมอาหารเช้า -รวมอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ ( จีน หรือ พื้นเมือง หรือ ไทย) -ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง(ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)  -ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุตามรายการ -หัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่มีประสบการณ์บริการ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดการเดินทางในต่างประเทศ (ไม่รวมทิป)

-มัคคุเทศก์ท้องถิ่นในอียิปต์ ให้ความรู้ และคอยบริการอำนวยความสะดวกแก่ท่าน (ไม่รวมทิป)

อัตรานี้ไม่รวม

-ค่าทำหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 % -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์,  ค่าซักรีด,  ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินิบาร์) และ  ทีวีช่องพิเศษ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ -ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจให้กับผู้ให้บริการตาม  หลักปฏิบัติสากล โดยเฉลี่ย 20 ยูเอสดอลล่าร์/ต่อท่าน/ต่อทริป หรือมากกว่านี้แล้วแต่ความประทับใจ   -ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความประทับใจ

-ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม / ท่าน)

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

-หนังสือเดินทาง (Passport)  ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

เพื่อยื่นทำ VISA โดยต้องทำ VISA ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง