ทัวรอียิปต์โบราณ 8 วัน อเล็กซานเดรีย – ไคโร – กีซ่า – เมมฟิส – ซัคคาร่า – อัสวาน อาบูซิมเบล – คอมออมโบ – เอ็ดฟู พฤษภาคม

อัตราค่าบริการ  
ราคาผู้ใหญ่ (ห้องคู่)           49,999      บาท                 
ราคาเด็ก  (อายุ 6- 11 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  มีเตียงเสริม  44,999  บาท  
ราคาเด็ก(อายุ 2-6 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)      ไม่มีเตียง      40,999  บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม      7,900

     บาท                                                                       * จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท ค่าห้องพักเดี่ยวบนรถไฟ เนื่องจากบนรถไฟไม่ อนุญาตให้พัก 3 ท่าน ในห้องเดียวกัน กรณีนี้เฉพาะลูกค้าที่พัก 3 ท่านในห้องเดียวกัน และทางบริษัทฯ ไม่สามารถ จัดหาคู่นอนได้
อัตรานี้รวม -ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ – คูเวต – อเล็กซานเดรีย //ลักซอร์ – คูเวต – กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินคูเวต -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง -ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 1 คืน, บนรถไฟ 1 คืน บนเรือ 3 คืน -ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง -ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ -ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ -ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์  (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) เป็น วีซ่า ARRIVAL โดยใช้ หนังสือเดินทาง เพียงอย่างเดียว -ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น -ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ
อัตรานี้ไม่รวม -ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง -ค่าภาษีมูลค่า 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% -ค่าขี่อูฐ, ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ 11 พระองค์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการฯลฯ -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ , มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ -ค่าทิปมัคุเทศก์และพนักงานขับรถในอียิปต์ โดยเฉลี่ย  3 และ 2 ยูเอสดอลล่าร์ / ต่อท่าน / ต่อวัน ตามลำดับ ฯลฯ

ั้