ตีกอล์ฟเซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS

รายละเอียด :

เซินเจิ้น แต่เดิมเซินเจิ้นเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้งตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่เพียง 2,020 ตารางกิโลเมตร จนกระทั่งปี ค.ศ.1980 ประธานาธิบดีเติ้งเสี่ยวผิงได้จัดตั้งขึ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของจีนตามนโยบายเปิด ประเทศโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน คือเขตเมืองเซินเจิ้น, เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตมณฑลเซินเจิ้น ปัจจุบันเซินเจิ้นถือเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใหญ่ที่สุด และเป็นศูนย์กลางทางการเงินของจีนตอนใต้ จากที่เมืองนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเกาะฮ่องกงทำให้เซินเจิ้นได้รับอิทธิพลความเจริญจากฝั่งฮ่องกงมากมาย จนกลายเป็นเมืองที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจการค้าที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของจีน และจากที่เซินเจิ้นจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนตัวเมืองจึงมีการวางระบบผังเมืองอย่างดี มีสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม มีความทันสมัยกว่าเมืองอื่น ๆ

จนเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

รายละเอียด :

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – เซินเจิ้น – ตีกอล์ฟสนาม MISSION HILLS GOLF 18 หลุม
03.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ 06.55 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่เมืองเซินเจิ้น โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYโดยเที่ยวบินที่ PG 835 10.45 น. เดินทางถึงเมืองเซินเจิ้น นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ Club House จากนั้นนำท่าน Tee-Off สนาม “MISSION HILLS GOLF” อิสระออกรอบตีกอล์ฟ 18 หลุม ตามอัธยาศัย 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านกลับสู่ที่พัก MISSION HILLS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง ตีกอล์ฟสนาม SPRING CITY GOLF 18 หลุม (ต่อ) – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ช้อปปิ้ง หล่อวู่

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 09.06 น. Tee-Off สนาม “MISSION HILLS GOLF” อิสระออกรอบตีกอล์ฟ 18 หลุม ตามอัธยาศัย 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ Club House จากนั้นนำท่านเที่ยวชมวัดเจ้าแม่กวนอิม จากนั้นนำท่านเดินทางช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น “LOWU CITY” คนไทยรู้จักในนาม “ มาบุญครองเมืองไทย” มีสินค้ามากมายเป็นหมวดหมู่ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรักและ ตัวท่านเอง 18.00น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนตาม จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

MISSION HILLS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง เซินเจิ้น – กรุงเทพ ฯ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าหลากชนิดอาทิ ชา, หยก, ผ้าไหม, อื่น ๆ เพื่อเป็นของฝากให้แก่คนทางบ้าน 11.40 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS โดยเที่ยวบินที่ PG 836

13.40 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ……พร้อมความประทับใจ