ตีกอล์ฟจูไห่ เที่ยวมาเก๊า 4 DAYS 3 NIGHTS โดยสายการบิน AIR ASIA

รายละเอียด :

มาเก๊า ประตูสู่ประเทศจีน เป็นประตูที่เข้าสู่ประเทศจีนที่ใกล้ที่สุด และมาเก๊าถือว่าเป็นบ้านใกล้เรือนเคียง ที่น่าตื่นตาตื่นใจ และอยู่ไม่ไกลจากประเทศไทยเท่าไรนัก และเป็นสถานที่ขึ้นชื่อ และเป็นที่รู้จักของงนักท่องเที่ยวไทยและทั่วโลกทุกคนต่างอยากมาเยือนมาเก๊าสักครั้งหนึ่งในชีวิต มาเก๊าไม่ใช่มีแต่เพียงบ่อนพนัน หรือคาสิโน่เท่านั้น แต่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะให้ชม มาเก๊ายังมีสภาพ เป็นดินแดนยุโรปในเอเซีย ที่มีอารยธรรมผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตก ซึ่งมีรูปแบบสไตล์โปรตุเกสที่ต้องลองมาสัมผัสความวิเศษของบ้านเมืองที่สวยงาม สถาปัตย์กรรม อันล้ำค่าซึ่งยากจะหาชมได้และลองชิมอาหารเลิศรส จิบชิมไวน์ที่แสนอร่อย และยังมีมนต์เสน่ห์แห่งความเชื่อ และศรัทธาทางศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ทำให้นักท่องเที่ยวและนักเดินทางต้องตกตะลึงกับความอลังการของโบราณสถานแต่ละแห่งของมาเก๊า มาเก๊า มีต้นกำเนิดมาจาก อาม่า องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเลผู้ศักดิ์สิทธิ์ ตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า “อาม่า” องค์นี้เธอ คือหลิงม่า หญิงสาวชาวฟูเจี้ยนที่วันหนึ่งเธอต้องการข้ามฝั่งมายังคาบสมุทรดอก ลิลลี่ขาว หรือเอ้าเหมือน ตามชื่อภาษาจีนจึงขอโดยสานมากับเรือของชาวประมงชราคนหนึ่งซึ่งมีเพียง เรือลำเล็ก ๆ ในระหว่างที่ล่องเรืออยู่กลางทะเลเกิดมีพายุขึ้นอย่างรุนแรงทำให้เรือหลายลำต้องอับปาง แต่ด้วยปาฎิหาร์ยในคำสั่งฟ้าของหลิงม่า ทำให้เรือที่เธอโดยสารมากับชาวประมงชราสามารถ เดินทางมาถึงฝั่งอย่างปลอดภัยทันทีที่ “หลิงม่า” ก้าวเท้าขึ้นสู่ฝั่งเธอก็ลอยขึ้นไปบนฟ้า และหายลับไปชาวประมงทั้งหลายต่างเชื่อกันว่าเธอ คือ องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเล นับตั้งแต่นั้นมาดินแดนแห่งนี้จึงได้รับขนานนามว่า อ่าวของอาม่า หรือ A-Ma-Goa ที่เพี้ยนเสียงมาเป็น มาเก๊า จนถึงปัจจุบัน

จูไห่

จูไห่เป็นเมืองเศรษฐกิจใหม่ของจีนอีกเมืองหนึ่งมีการลงทุน และการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้ง มีพื้นที่ด้านทิศตะวันออกติดกับเซินเจิ้น ด้านทิศใต้ติดกับมาเก๊า ในปี ค.ศ. 1980 ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองเศรษฐกิจ (SPECIAL AREA) เมืองจูไห่เป็นเมืองที่มีประชากรน้อย ทำให้เป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีมลพิษ สภาพแวดล้อมจึงสวยงาม

สะอาดและอากาศบริสุทธิ์มาก

รายละเอียด :

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่

10.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ เอเชีย 12.25 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ มาเก๊า โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 3604 (ไม่มีอาหาร และเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน) 15.55 น. เดินทางถึงเมืองมาเก๊า นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองจูไห่ ซึ่งอยู่ทาง ตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้ง มีพื้นที่ด้านทิศตะวันออกติดกับเซินเจิ้น ด้านทิศใต้ติดกับมาเก๊า ในปี ค.ศ. 1980 ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองเศรษฐกิจ (SPECIAL AREA) เมืองจูไห่เป็นเมือง ที่มีประชากรน้อย ทำให้เป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีมลพิษ สภาพแวดล้อมจึงสวยงาม สะอาดและอากาศบริสุทธิ์มาก 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านกลับสู่ที่พัก 2000 YEAR’S HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง ตีกอล์ฟสนาม LAKEWOOD GOLF CLUB 18 หลุม

– บ้านพักดร.ซุนยัดเซ็น – พระราชวังหยวนหมิง – NIGHT SHOW 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 09.00น. Tee-Off สนาม “LAKEWOOD GOLF CLUB” อิสระออกรอบตีกอล์ฟ 18 หลุม ตามอัธยาศัย 12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ Club House บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางชมบ้านพัก ดร.ซุนยัดเซ็น ซึ่งถือเป็นบิดาของจีนยุดใหม่เป็นผู้ที่พระคุณกับชาวจีนอย่างใหญ่หลวงเพราะเป็นผู้ปลดปล่อยชาวจีน ให้รอดพ้อจากสังคมเดิมที่ล้าหลังและระบบกษัตริย์ราชวงศ์ชิง ระหว่างทางนำท่านแวะชมไร่ชา ซึ่งเป็นไร่ชาที่ขึ้นชื่อของจีนและให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาที่มีชื่อเสียง นำท่านชม “พระราชวังหยวนหมิง” พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นแทนพระราชวังใหม่หยวนหมิง และชมสวนหยวนหมิงมีเนื้อที่ 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื้นที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่างๆ สร้างขึ้นเท่าของ จริงในอดีตทุกชิ้นภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร เป็นศูนย์กลางรายล้อมด้วยสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ กว่าร้อยชิ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูต้ากง ตำหนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว พร้อมชมการแสดงชุดต่าง ๆ อาทิ เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นต่าง ๆ อีกมากมาย ทั้งสนุกและได้รับความรู้ 18.00น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม NIGHT SHOW สมัยราชวงศ์ชิง อันตระการตา หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอธัยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก 2000 YEAR’S HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง ตีกอล์ฟสนาม GOLDEN GULF GOLF CLUB 18 หลุม (ต่อ) – มาเก๊า – ช้อปปิ้ง
เซนาโด้สแควร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม Tee-Off สนาม “GOLDEN GULF GOLF CLUB” อิสระออกรอบตีกอล์ฟ 18 หลุม ตามอัธยาศัย 12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ Club House บ่าย. จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองมาเก๊า นำท่านช้อปปิ้งย่านเซนาโด้สแควร์ โดดเด่นด้วยพื้นถนนมี่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นเปรียบเสมือนท้องทะเลอันสมบูรณ์ที่นี่จัดว่าเป็นแหล่ง ช้อบปิ้งที่รวมไว้ซึ่งร้านค้าต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์โบราณ ร้านจำหน่ายอัญมณี และเครื่องประดับ ร้านขายเสื้อผ้า แฟชั่น ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และภัตตาคารอาหารโปรตุเกส รวมไปถึงร้านขนบอบ ขนมพื้นเมือง ร้านขายสินค้าเพื่อสุขภาพ และร้านขายยาแผนโบราณ และปัจจุบัน และถือได้ว่าเป็นทำเลทองทางธุรกิจของมาเก๊า เพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและร้านค้าต่างๆไว้มากมาย มีเสื้อผ้าทุกแบบทุกสไตล์ 18.00น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก CASA REAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มช่ำ (DIM-SUM) จากนั้นนำท่านชมโบสถ์เซนต์พอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล หรือที่เรียกกันว่า วิทยาลัยเซนต์พอล ในปี 1594 และปิดทำการไปในปี 1762 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยตาม แบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอล สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 เป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์เซนต์พอลสร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทำลายถึงสองครั้ง ในปี1595 และ1601 ตามลำดับ ต่อมาเมื่อปี ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตู และบันไดทางเข้า ด้านหน้าที่สง่างาม หลังจากที่มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1991 ด้านหลังของซากโบสถ์แห่งนี้ก็มีการ จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้นเพื่อรวบรวมภาพเขียน และจัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา หลุมฝังศพของบาทหลวงวาสิคนาโน ผู้ก่อตั้งโบสถ์ ตลอดจน โครงการกระดูกของชาวคริสต์ญี่ปุ่น และเวียดนามที่เสียชีวิต เมื่อคราวที่เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ หน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่และบันไดหน้า ด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก ด้านล่างมีร้านขนมขึ้นชื่อของเมืองมาเก๊า เช่น ทองม้วนพับห่อสาหร่าย, อัลมอนด์ผงอัดเม็ด ฯลฯ มีให้ท่านได้เลือกชิมและเลือกซื้อนานาชนิดแล้วนำท่านมายังย่านการค้าสำคัญของมาเก๊า หรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า เรียกว่าเซนาโด้ สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่น ล้อมรอบ ด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียง เช่น เสื้อผ้าสินค้าแบรนด์เนม หลากหลายยี่ห้อ อาทิเช่น ESPRIT, GEODANO, BOSSINI, LEVIS, BODY SHOP ฯลฯ 13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kun Iam Temple) เป็นวัดใหญ่และเก่าแก่มากที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ภายในมีแท่นบูชาอันสวยงาม ใช้สำหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูป และองค์เจ้าแม่กวนอิม ในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม ด้านในมีโต๊ะหินที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพราะใช้เป็นสถานที่ลงนาม ในสนธิสัญญาทางมิตรภาพ ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน เมื่อปี ค.ศ. 1844 และมีต้นบอนไซดัดเป็นรูปตัวหนังสือจีนสื่อความหมายว่า “การมีชีวิตยืนยาว” นำท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรือศาสเจ้าแม่ทับทิม ตั้งอยู่บริเวณเขาบาร์ร่า สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับอาม่า องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเล ภายในจะมีศาลเจ้าและก้อนหินขนาดใหญ่ ซึ่งแกะสลักเป็นรูปเรือสำเภาโบราณ เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าบริเวณนี้ คือ จุดแรกที่เจ้าแม่อาม่าย่างเท้าก้าว ขึ้นสู่แผ่นดินมาเก๊า บริเวณด้านหน้าวัดมีรูปปั้นสิงโตหินอยู่ 2 ตัว เชื่อกันว่าหากใครได้หมุนลูกแก้วที่อยู่ในปากสิงโต ทางขวา 3 ครั้ง พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานแล้วจะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา นอกจากนั้นยังมีความเชื่อเกี่ยวกับ โชคลาภมากมาย อย่างเช่น ชาวมาเก๊าจะใช้เหรียญลูบหลังเต่าแล้วนำเงินเข้ากระเป๋า เพราะเชื่อว่าจะนำโชคลาภมาให้ นอกจากนี้ยังเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศิลปวัตถุเก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้มากมาย เป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่คงอยู่มาได้ยาวนานที่สุดของมาเก๊า ในบริเวณวัดมีศาลาซุ้มประตู GATE PAVILION, หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE, ศาลเจ้าแม่กวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN ฯลฯ จากนำท่านสู่ มาเก๊าทาวเวอร์
เป็นหอคอยที่มีความสูงเป็นอันดับ 10 ของโลก และเป็นอันดับ 8 ของเอเซีย มีความสูงประมาณ 338 เมตร เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 2001โดยภายในมาเก๊าทาวเวอร์นอกจากเป็นศูนย์กลางการค้า และห้องจัดปะชุมสัมมนา ภัตตาคาร โรงภาพยนตร์และโรงละครแล้ว ยังมีกิจกรรมที่ท้าทายความกล้า 21.10น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3607 (ไม่มีอาหาร และเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)

23.00น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ……พร้อมความประทับใจ