ตามรอยภาพยนต์ดัง … บินตรง.. ซีอาน – ลั่วหยาง – วัดเส้าหลิน 5วัน/3คืน

วันแรก กรุงเทพฯ 23.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถวเอฟ (F) เคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์

เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

วันที่สอง กรุงเทพ ฯ – ซีอาน – สุสานทหารม้าดินเผา – บ่ออาบน้ำพุร้อนหยางกุ้ยเฟย – ลั่วหยาง 02.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซีอาน โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 698 07.00 น. เดินทางถึง ซีอาน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง 08.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม นำท่านสู่ สุสานกองทัพดินเผาทหารม้า (รวมรถเล็ก) ที่มีความยิงใหญ่และมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี ถูกค้นพบโดยชาวนาเมื่อ ปี ค.ศ 1974 ที่มาทำการ ขุดบ่อน้ำในบริเวณนั้นโดยบังเอิญ ซึ่งหลังจากนั้นนักโบราณคดีมาทำการขุดค้นขึ้นมาได้ประมาณ 7,000ชิ้นแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนประกอบย่อยๆ ของสุสาน ฉินสื่อหวงหลิง จากการตรวจสอบเอกสารทางประวัติศาสตร์ทำให้ทราบว่าสุสานแห่งนี้ได้จำลองพื้นดินของจีนทั้งหมดย่อส่วน ลงมาไว้ภายใต้ดินที่มีความสูงถึง 47 เมตร สุสานแห่งนี้ใช้เวลาในการสร้างนาน 36 ปี ใช้แรงงานในการก่อสร้าง กว่า 700,000 คน รูปปั้นทหารดินเผาจะถูกจัดวางตามกระบวนทัพ แต่ละรูปปั้นมีความสูงประมาณ 1.8 เมตร และที่สำคัญหน้าตาไม่เหมือนกันเลยแม้สักตัวเดียว กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านชม บ่ออาบน้ำพุร้อนหยางกุ้ยเฟย หรือ หัวชิงสือ เป็นวังฤดูร้อนของก๊กฉิน ในสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งในอดีตเป็นสถานที่จักรพรริ์เสวียนจง มีความรักอันหวานซื่นกับนางสนมหยางกุ้ยเฟย สถานที่แห่งนี้ยังคงความงดงามและอลังการด้วยสถานที่ประทับของฮ่องเต้ และด้านหน้าบริเวณสระน้ำยังมีรูปปั้นของ หยางกุ้ยเฟยประดับอยู่ด้วย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ PEONY HOTEL

หรือเทียบเท่า ( ระดับ 4 ดาว )

วันที่สาม ลั่วหยาง – วัดถ้ำหลงเหมิน – วัดเส้าหลิน– ป่าเจดีย์ – โชว์กังฟู

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม นำท่านชม ถ้ำหลงเหมิน (รวมรถเล็ก) เป็นถ้ำในพระพุทธศาสนา ที่มีชื่อติด 1 ใน 4 ของ ถ้ำแห่งพระพุทธศาสนาของประเทศจีน มีพระพุทธรูปรจนา เป็นประธานสูง 17.14 เมตร ถ้ำตั้งอยู่ริมแม่น้ำซึ่งมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่น คือ บนภูเขายังเต็มไปด้วยถ้ำกุฏิ รวม 2100 ถ้ำ เปรียบเสมือนรังผึ้งภายในบรรจุรูปแกะสลักพระพุทธรูป 1 แสนกว่ารูป ศิลาจารึกอีก 3600 กว่าประโยค และ เจดีย์ 400 กว่าองค์ ซึ่งแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของของศิลปะที่มนุษย์สร้างด้วยความเลื่อมใส แห่งพุทธศาสนาโดยแกะสลักเล่าเป็นเรื่องราวพุทธศาสนาได้ดีเยี่ยม กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเติ้งฟง (เมืองหยางเฉิง – 1.30 ชั่วโมง) ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศ์เซี่ย เพื่อชมวัดเส้าหลิน หรือ อารามเส้าหลิน ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาซงซาน (รวมรถเล็ก) เส้าหลินก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่าพระโพธิธรรม ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซนที่เข้ามาเผยแพร่พระศาสนา เมื่อราวปี พ.ศ.1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม กังฟู ปัจจุบันกังฟู มีการสืบทอดเป็นบทเรียน แล้วชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลิน อันได้แก่ วิหารสหัสพุทธ ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐาน ประติมากรรมรูปพระพุทธ เจ้าในอดีตปัจจุบันและอนาคต รวม 1,000 องค์ ชมป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน หมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน ออกจากวัดเส้าหลินแล้วนำท่านไปเลือกซื้อหยกจีน ซึ่งเป็นของฝากที่มีคุณค่า จากนั้นนำท่านชม การแสดงกังฟู อันน่าตื่นตาตื่นใจที่โรงเรียนฝึกกังฟู จากนั้นนำท่าน

กลับสู่ เมือง ลั่วหยาง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ PEONY HOTEL หรือเทียบเท่า ( ระดับ 4 ดาว )

วันที่สี่ ลั่วหยาง – ซีอาน – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – กำแพงเมืองโบราณ – โชว์ราชวงศ์ถัง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม นำนำท่านเดินทางกลับเข้าตัว เมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น้ำเว่ยไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 6,000 ปี ได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนามนครฉางอาน เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทั้งสิ้น 12 ราชวงศ์ซีอานได้เป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆทั่วโลก เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มีโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อันล้ำค่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญของจีน แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง ยาบัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เกี้ยวน้ำซีอาน บ่าย นำชม ต้าเยี่ยนถ่า เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โบราณสถานสำคัญที่สร้างขึ้นราวปี ค.ศ.648 มีความสูง 64 เมตร สถานที่แห่งนี้พระถังซำจั๋ง ใช้ในการแปลพระคัมภีร์ไตรปิฎก หลังจากที่ท่านได้เดินทางกลับ จากประเทศอินเดีย มีประวัติที่จดบันทึกไว้กล่าวว่า เดิมเคยมีฝูงห่านหงส์บินผ่านมาและห่านหงส์ตัวหนึ่งพลัดฝูงปีกหัก ตกลงมาตาย ผู้บำเพ็ญบุญที่พำนักอยู่ที่นี่เข้าใจว่าห่านหงส์คือพระโพธิสัตว์ จึงได้ก่อเจดีย์เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ห่านหงส์ตัว ดังกล่าว แล้วนำท่านผ่านชมหอระฆังซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน มีระฆังแขวนไว้บนยอดหอเพื่อตีบอกเวลาในตอนเช้า มีความสูง 36 เมตร อาคารมีลักษณะแบบจีนสร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งหมด ภายในจัดแสดงเครื่องเรือน เครื่องลายครามและของมีค่าตั้งแต่ราชวงศ์หมิง-ราชวงศ์ซิง แล้วนำชม กำแพงเมืองโบราณ ยาว 11.9 ก.ม. สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ.1374-1378) กำแพงนี้มีการบูรณะในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ให้ท่านได้เดินชมตามแนว กำแพงเมือง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ด้วยสุกี้หม้อไฟแบบซีอาน นำท่านเข้า ชมโชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถัง ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะ

ที่รุ่งเรืองอย่างสุดๆ พักที่ DAIMOND INTER HOTEL หรือเทียบเท่า ( ระดับ 4 ดาว )

วันที่ห้า ซีอาน – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ( อาหารกล่อง) นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองซีอาน 07.50 น. เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 699

10.40 น ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ