ญี่ปุ่น 6 วัน

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – นาโงย่า
21.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) เพื่อเตรียมตัวเดินทาง
นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบินไทย ประตูทางเข้าที่ 2 เคาน์เตอร์ D วันที่สอง กรุงเทพ ฯ – นาโงย่า – เมืองจำลองเมจิมูระ – กิฟุ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ -ทาคายาม่า 00.10 น. เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยสารการบินประจำชาติ สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644 07.50 น. เดินทางถึง สนามบินเซ็นแทร์ เมืองนาโงย่า หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเดินทางสู่เมืองจำลองประวัติศาสตร์แห่งชนชาติชาวอาทิตย์อุทัย ชมวัฒนธรรมดั้งเดิม ตั้งแต่ครั้งโบราณการที่ได้รวบรวมและนำมาแสดงไว้ที่ เมจิมูระ หรือ หมู่บ้านสมัยเมจิ เมืองอินุยาม่า ที่นี่ท่านจะได้ชมสถาปัตยกรรมสำคัญๆ จากเมืองต่าง ๆ ในสมัยเมจิ คือ ช่วงปี 1868 – 1912 มากกว่า 50 หลัง อาทิเช่น ด้านหน้าของโรงแรมอิมพีเรียลในโตเกียว, สะพานข้ามแม่น้ำสุมิดะ ในโตเกียวในปี 1985 และ โบสถ์เซนต์จอหน์ เป็นต้น เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย มุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 ท่านจะได้พบกับหมู่บ้านสไตล์กัสโซ -สึคุริ ซึ่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม รูปร่างของหลังคาจะเหมือนกับ สองมือพนมของพระพุทธเจ้า หรือ พระเจ้า ดังนั้นจึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า กัสโซ ซึ่งแปลว่า พนมมือ * ตามรูปแบบของบ้านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบ้าน ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักได้ในช่วงฤดูหนาวเป็นอย่างดี * นำท่านเข้าสู่ที่พัก แอสโซเซีย ทาคายาม่า รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พบกับอาหารหลากหลาย ในสไตล์ญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น เทมปุระ , ซูชิ , ซาซิมิ , ปลาย่าง , ไข่ตุ๋นทรงเครื่อง , เครื่องเคียงผักดองหลากสีสันจากธรรมชาติ พร้อมของหวานต่าง ๆ มากมาย ** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่าการอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความ

เมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีก **

วันที่สาม ทาคายาม่า – ตลาดเช้า – จวนผู้ว่าทาคายาม่า – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ -นากาโน่ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินชม ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า ริมฝั่งแม่น้ำมิยากาว่า สัมผัสวิถีชีวิตยามเช้าในบรรยากาศแบบสมัยโบราณของชาวเกษตรกร นำท่านย้อน อดีตไปในสมัยเอโดะ ซึ่งเกษตรกรและชาวบ้านจะแต่งกายแบบพื้นเมืองดั้งเดิมนำผลิตผลพืชไร่ ไม้ดอก ผัก ผลไม้ อาหารพื้นเมืองปรุงสด ๆ รสเยี่ยม รวมถึงของที่ระลึกเมืองทาคายาม่า มาจำหน่ายโดยตรงในราคาถูก และเป็นกันเอง ( เริ่มตั้งแต่ 07.00 – 12.00 นาฬิกา) … นำท่านเข้าชม จวนผู้ว่าทาคายาม่า หรือ ที่ว่าการอำเภอ เก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นทั้งสถานที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี จวนผู้ว่าแห่งนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างแบบเก่ายุคคานาโมริหลังสุดท้ายที่สมบูรณ์ และยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ตัวอาคารถูกล้อมรอบด้วยกำแพงแข็งแกร่ง ส่วนบริเวณภายในอาคารท่านจะได้ชมห้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ห้องบัญชาการ ห้องรับรอง ห้องเครื่อง ห้องเตรียมอาหาร และห้องโถงอเนกประสงค์ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย เดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ ชมความสง่างามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1504 ซึ่ง นับได้ว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด และนอกจากนี้ก็ยังเป็นปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงาม ที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนัง ที่ทาด้วยสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ ต่อจากนั้น เที่ยวชมถนนนะคามิจิ ถนนช้อปปิ้งสายเก่าแก่ของ เมืองมัตสึโมโต้ ให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้ง สินค้าพื้นเมือง ของฝาก และของที่ระลึก ได้อย่างถูกใจในราคาพิเศษ … ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ เมืองนากาโน่ เมืองแห่งต้นกำเนิดออนเซ็นเพื่อสุขภาพที่มีอายุกว่า 1,800 ปี และยังเคยใช้เป็นสถานที่จัดแข่งขันสกีระดับโลก ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม บลูเอน่า วิสต้า หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ มัตสึโมโต้ – ไร่วาซาบิ – ทำโซบะ – ไร่สตรอเบอร์รี่ – ทะเลสาบยามานะคาโกะ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเยี่ยมชม ไร่วาซาบิ พืชที่นำมารับประทานเป็นอาหารขึ้นชื่อของญี่ปุ่นเลยทีเดียว นับเป็นที่โปรดปรานสำหรับคนที่ชอบรับประทาน อาหารญี่ปุ่น เพราะหนึ่งในเซ็ตของอาหารญี่ปุ่นที่ขาดไม่ได้และเป็นหนึ่งในตัวเพิ่มรสชาติก็คือวาซาบิสีเขียวๆ ที่นำมาใส่ในข้าวปั้นหน้าต่างๆ หรือผสมในโชยุเพื่อเป็นน้ำจิ้มสไตล์ญี่ปุ่น การได้ไปเยือนแหล่งผลิตวาซาบิจึง น่าสนใจยิ่งนัก จากนั้นนำท่านชมการ สาธิตการทำโซบะด้วยมือ ตั้งแต่กรรมวิธีการนวดแป้ง จนกระทั่งกลายมาเป็นเส้นโซบะอันเหนียวนุ่มน่ารับประทานตามแบบฉบับชาวญี่ปุ่น และให้ท่านได้มีโอกาสลงมือทำเส้นโซบะด้วยมือของท่านเอง เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ชิมสตรอเบอร์รี่สด ๆ จากไร่ ที่เสิร์ฟพร้อมพร้อมนมข้นและ วิปปิ้ง ครีม ให้ท่านได้ทานอย่างจุใจ ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ที่พักบริเวณทะเลสาบยามานะคาโกะ ซึ่งเป็นหนึ่งใน ห้าทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ฟูจิโนโบะ คาเอน หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่ห้า ทะเลสาบยามานาคาโกะ – โยโกฮาม่า – ไชน่าทาวน์ – พิพิธภัณฑ์ราเมน – ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – โตเกียว เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโยโกฮาม่า เมืองศูนย์การค้าทางทะเล และย่านอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศญี่ปุ่น เที่ยวชม ย่านไชน่า ทาวน์ ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งที่โยโกฮาม่า ถือเป็นชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เกิดขึ้นเมื่อปี 1859 หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดเมืองท่าให้มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ ที่นี่เป็นแหล่งรวมของร้านอาหารและ ภัตตาคารมากกว่า 500 ร้าน รวมทั้งยังมีร้านขายของที่ระลึก ขายของชำ และผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยมืออีกมากมาย ภายในยังเป็นที่ตั้งของวัด คันเทอิเบียว ซึ่งชาวจีนที่อาศัยอยู่ให้ความเคารพนับถืออีกด้วย หลังจากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ราเมน สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1956 ซึ่งเป็นแหล่งที่รวบรวมราเมนขึ้นชื่อจากภูมิภาคต่างๆของประเทศญี่ปุ่นซึ่งท่านสามารถศึกษาประวัติความเป็นมา และชมการสาธิตขั้นตอนการผลิตและลองลิ้มชิมรสราเมนสไตล์ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑ์ราเมน บ่าย เดินทางถึงโตเกียว จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ ย่านชินจูกุ เพลิดเพลินกับการซื้อสินค้า มากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกาแบรนด์ดัง ๆ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เกมส์ต่าง ๆ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับ วัยรุ่นเครื่อง สำอางค์ยี่ห้อดังของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น KOSE, SK II SHISEDO , KANEBO และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย และที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ ร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด มีทั้งเครื่องสำอาง เสื้อผ้า กระเป๋า ของกิ๊ฟท์ช๊อป ขนม ของกิน และสินค้าอื่น ๆ อีก ที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ ในราคาที่สบายกระเป๋า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมซันไชน์ ซิตี้ ปริ๊นซ์ หรือเทียบเท่า

วันที่หก โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – นาริตะ – ช้อปปิ้งห้างอิออน – กรุงเทพฯ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ภายในยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัด รวมไปถึงถนนนาคามิเสะ ถนนสายช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง และของเล่นโบราณ จากนั้นเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ทันสมัยขนาดใหญ่ ห้างอิออน เมืองนาริตะ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หรือของแต่งบ้าน ให้ท่านได้สนุกสนานกับการซื้อของร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างในร้านราคา 100 เยน และภายในอาคารยังมีห้างจัสโก้ ให้ท่านได้เลือกซื้อของอีกด้วย กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย บ่าย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งต่อ … ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน นาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ 17.15 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 677

22.15 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ