ญี่ปุ่น โอซาก้า – โตเกียว 6 วัน 4 คืน โดย การบินไทย

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – โอซาก้า
20.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ … ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับ ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้า เคาน์เตอร์หมายเลข C € 22.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินThai Airways เที่ยวบินที่ TG 622

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง … เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง โอซาก้า – นารา -วัดโทไดจิ- วัดเจ้าแม่กวนอิม “ซันจูซันเก็นโดะ” – วัดอิชิยาม่า -โอตซึ 05.30 น. ถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น …. ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อม ตรวจเช็คสัมภาระ จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ “เมืองนารา” นับว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของ ประเทศญี่ปุ่น ในอดีตกาลได้มีการติดต่อกับอาณาจักรบนคาบสมุทรเกาหลี เริ่มเกิดงานศิลปะ และ อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การทอผ้า งานโลหะ การฟอกหนัง และการต่อเรือ….เป็นเมืองสำคัญที่ รวบรวมเอาศิลปะ งานหัตถกรรม วรรณคดี และประเพณีดั้งเดิมของญี่ปุ่นไว้ก่อนจะเปลี่ยนเมือง หลวงเป็นเกียวโต….นำท่านกราบนมัสการขอพรพระพุทธรูปสำริดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยคริศตวรรษที่ 18 ณ “วัดโทไดจิ”.… ชม “วิหารไม้” ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเพลิดเพลินกับความน่ารักของฝูง กวางมากมายที่ปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติ พร้อมป้อนอาหารให้กับกวางที่ “สวนกวาง”….จากนั้น นำท่านมุ่งหน้าสู่ “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ซึ่งปัจจุบัน บรรยากาศภายในเมืองยังอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ และขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามจากอดีตกาล…นำท่านเดินสู่วัด “วัดซันจูซันเก็นโดะ” ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่ กวนอิมพันมือ โดยชื่อวัด“ซันจูซันเกนโด” แปลว่า หน้าต่าง 33 บานนี้ ได้มาจากลักษณะของวิหาร ที่ มีจำนวนหน้าต่างเป็นแนวยาวถึง 33 บาน ถือเป็นวิหารไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และสิ่งที่ทำ ให้วัดนี้เป็นที่รู้จักคือ “เจ้าแม่กวนอิม” เทพีแห่งความเตตา ในปรางต่างๆที่ทำจากไม้ฉาบทองมากถึง 1,001 ปราง เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมืองโอตซึ” (Otsu)….เมืองตากอากาศตั้งอยู่บริเวณริม “ทะเลสาบบิหวะ” ทะเลสาบใหญ่ที่สุดอีกแห่งของญี่ปุ่น…. นำท่านสู่ “วัดอิชิยาม่า” วัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่าพันปี สร้างขึ้นใน สมัยจักพรรดิ์ โชมุ ถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโอตซึโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในตัววิหารที่ปู พื้นด้วยหินที่นำมาจากภูเขา จึงเป็นที่มาของวัด (Ishiyama) แปลว่า “หินภูเขา” ถือเป็นศิลปะชั้นยอดที่ มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และหาชมได้ยากในปัจจุบัน….รอบๆบริเวณวัดได้รวบรวมพันธ์ไม้นานา

ชนิด ร่มรื่น และเงียบสงบ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก : Otsu Prince Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม โอตซึ – ทะเลทสาบปลาไหล – ไร่สตรอเบอร์รี่ – ช้อปปิ้งโกเท็มบะ เอ้าเล็ท – คาวาคูจิโกะ เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบฮามานะโกะ” หรือ “ทะเลสาบปลาไหล” แหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลที่ ใหญ่ที่สุด…เชิญท่านชม พร้อมบันทึกภาพความงามของทัศนียภาพอันกว้างไกลสุดสายตาจากจุดชม วิว (ขึ้นอยู่กับเวลาและความเหมาะสม) ….แล้วเดินทางต่อโดยรถโค้ช เพื่อมุ่งหน้าสู่“คาวาคูจิโกะ” 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ อันเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ ทำให้ปิด ทางออกของน้ำในทะเลสาบ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านไปเพลิดเพลินต่อกับการเลือกชมและซื้อสตรอเบอร์รี่ “ไร่สตรอเบอร์รี่” ของชาว ญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน และได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุก ขั้นตอน….ทำให้ผล ของสตรอเบอร์รี่นั้นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่า ท่านจะได้ชมถึง วิธีการเก็บสตรอเบอร์รี่และที่สำคัญคือ ท่านสามารถชิมสตรอเบอร์รี่ในไร่นี้ได้ โดยทางไร่ และท่าน ยังสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากแก่คนที่บ้านได้ ไม่ว่าจะเป็นผลสตรอเบอร์รีสดๆ ขนมต่างๆที่แปร รูปจากสตรอเบอร์รี…. อิสระให้ท่านได้เลือกมุมถูกใจกับการถ่ายภาพกับไร่สตรอเบอร์รี่แห่งนี้…. ช้อปปิ้งจุใจ ให้ท่านได้ “เลือกชมและซื้อ” ที่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยมเอ้าท์เลท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับ โลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกน่ กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวด สินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี หมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าใน ห้างสรรพสินค้าที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุตถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่น โดยเฉพาะ..สมควรแก่เวลา เพื่อเข้าสู่ที่พักสไตล์ญี่ปุ่นแท้ “คาวาคูจิโกะ” พร้อมทั้งอาบน้ำแร่ ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที่ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก : Kawaguchiko Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ คาวาคูจิโกะ – ภูเขาไฟฟูจิ – เล่นสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง – มาคุฮาริ เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของ แดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะที่งดงาม ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ที่มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี…. นำ ท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5”บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ใน กรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชม และซื้อ “สินค้าพื้นและขนมอร่อย” มากมายตามอัธยาศัย เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านไปสัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานที่ “ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท” (Fujiten Ski Resort) ลาน สกีและที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงภูเขาไฟฟูจิ …ท่านจะได้สัมผัสกับ “หิมะ” ที่เริ่มตก (หรืออาจเป็นหิมะ เทียม) …อิสระให้ท่านได้เลือกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาทิ ตื่นเต้นท้าทายความกล้า แบบไม่ต้องเม้ม กับการลื่นไถลด้วย “สกี” เลือกสนุก กับ “สโนว์บอร์ด” หรือเลือกเพลิดเพลินกับการ “ นั่งเลื่อนหิมะ ” ที่ท่านจะสามารถนั่งดื่มด่ำกับทัศนีย์ภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตายิ่งนัก (ไม่รวมอัตรา เช่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นสกี)….จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “โยโกฮาม่า” เมืองท่าที่มีความสำคัญ แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน …จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “โยโกฮาม่า” เมืองท่าที่มี ความสำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน.. …. สมควรแก่เวลา ท่านตามรอยความ อร่อยของ “รายการทีวีแชมป์เปี้ยน” ในสไตล์ชาวปลาดิบ ณ “พิพิธภัณฑ์ราเม็ง” ศูนย์รวมร้านราเม็งที่ ขึ้นชื่อจากทั่วทุกมุมของประเทศญี่ปุ่น มาให้ท่านได้ลิ้มรสกัน.…ท่านจะได้พบกับประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการของ “เส้นราเม็งและน้ำซุป” ในแบบต่างๆที่ท่านไม่เคยได้ชิมที่ไหนมาก่อน หมายเหตุ : หากลานสกีปิด จะเปลี่ยนเป็นการไป “ล่องเรือ” ที่ทะเลสาบอาชิแทน ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ …..อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลา

ได้อย่างคุ้มค่า (ไม่รวมอาหาร) ที่พัก : Tokyo Bay Makuhari Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า มาคุฮาริ – โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม เปลี่ยนอิริยาบถให้ท่านได้ลองนั่งรถไฟ ท่านจะได้สัมผัสการใช้ชีวิตประจำวันบนรถไฟของชาวญี่ปุ่น เพื่อนำท่านเดินทางสู่ “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์” ดินแดนหรรษาสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล….เชิญท่านสัมผัสกับความอลังการจากจินตนาการอัน หลากหลาย…. ตื่นตากับดินแดนตะวันตก “Western Land” ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่า “โจรสลัด” ที่แสนน่ากลัวใน “Pirates of the Caribbean”…สนุกสนานกับการนั่งเรือบุกป่าที่ “Jungle Cruise” ท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด…. แล้วพักผ่อนอิริยาบถด้วยการนั่ง “รถไฟ” ชม ความหลากหลายภายในดีสนีย์แลนด์ ….ต่อด้วยการสนุกเร้าใจที่ “Big Thunder Mountain” นั่งรถไฟ ขนถ่านตลุยความมันส์ในเหมืองแร่โบราณ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน …. อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า (ไม่รวม อาหาร) ตื่นเต้นสะพรึงกลัวที่ “ปราสาทผีสิง” (Hunted Mansion) ที่เป็นที่มาของภาพยนตร์แนวสยอง ขวัญเรื่องดังแห่งปี….แล้วสนุกสนานต่อกับ “Splash Mountain” ที่ท้าทายความกล้า, แล้วสนุกกับ เครื่องเล่นมากมายที่รอให้ท่านได้เข้าไปท้าทายกัน…. ชม “ขบวนพาเหรด” จากเหล่าการ์ตูนดังมากมาย อาทิ มิกกี้เม้าส์, มินนี่เม้าส์, โดนัลดักส์ เป็นต้น … .. อิสระให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับเครื่อง เล่นอีกมากมายต่อตามอัธยาศัย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ …. อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า (ไม่รวมอาหาร)

ที่พัก : Tokyo Bay Makuhari Hotel หรือเทียบเท่า

วันหก มาคุฮาริ – วัดอาซะกุซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ – กรุงเทพฯ เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อ เตรียมเดินทางไปสนามบิน) จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วัดเก่าแก่ที่สุดใน โตเกียว….เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ“โคมไฟขนาดยักษ์” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือก “ชมและเช่า” เครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้…. หรือ จะเลือกเดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ “ชมและซื้อ” สินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้า พื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดีมากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิม “ขนมอร่อย” สไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย….สมควรแก่เวลา นำ ท่านสู่ “ชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร” ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวใน ปัจจุบัน… เชิญท่านเลือก “ชมและซื้อ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน….อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า (ไม่รวมอาหาร)… สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” 16.55 น. เดินทางจาก นาริตะ โดยเที่ยวบิน TG 677

21.25 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม